logo1

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W ZŁOCIEŃCU

logo bip

zdjecie

piątek, 06 października 2017 12:10

Fabryka aktywności biernych zawodowo

Napisane przez

Fabryka aktywnosci b

piątek, 06 października 2017 12:05

Nowa legitymacja osoby niepełnosprawnej

Napisane przez

Szanowni Państwo informujemy, że z dniem 1 sierpnia 2017r. na mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.z 2016r. poz.2046,ze zm.) zmianie uległy zasady przyznawania i wydawania legitymacji osoby niepełnosprawnej a od 1 września 2017r.wejdą w życie przepisy zmieniające wygląd legitymacji - przypomina Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Wydane wcześniej legitymacje zachowają jednak ważność i nie będzie potrzeby ich wymiany.

piątek, 15 września 2017 08:40

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Napisane przez

stop przemocy

Gdy doznajesz przemocy w rodzinie,
tu możesz znaleźć pomoc.

wtorek, 05 września 2017 08:38

Nabór na urzędnicze stanowisko

Napisane przez

KIEROWNIK MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZŁOCIEŃCU
OGŁASZA NABÓR NA URZĘDNICZE STANOWISKO
ds. obsługi prac społecznie użytecznych, Karty Dużej Rodziny
i pomocy materialnej dla uczniów (pełny etat)

w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złocieńcu, ul. Plac 650-lecia 1

1. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie lub inne zgodnie z art.11 ust.2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
2) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku, objętym naborem,
5) nieposzlakowana opinia,
6) co najmniej wykształcenie średnie preferowane – administracja,
7) staż pracy: co najmniej rok - pracy lub stażu w administracji publicznej,
8) posiadana wiedza tematyczna z zakresu zadań do realizacji na w/w stanowisku pracy,
9) znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych,
10) znajomość przepisów ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego.

W przypadku rodziców samotnie wychowujących dzieci prawo do świadczenia 500+ zostało uzależnione od ustalenia alimentów od drugiego rodzica. Co samotni rodzice powinni zrobić, by otrzymać 500+?
Od nowego okresu świadczeniowego została wprowadzona zasada, że prawo do świadczenia wychowawczego w stosunku do dziecka wychowywanego samotnie przez jednego z rodziców będzie uzależnione od ustalenia na rzecz tego dziecka świadczenia alimentacyjnego od drugiego rodzica.

Sprawdzone rozwiązanie
Takie rozwiązanie funkcjonuje już od 12 lat w odniesieniu do zasiłku rodzinnego. Tu również warunkiem otrzymania wsparcia jest ustalenie alimentów na dziecko od drugiego rodzica. Oznacza to, że rodzice samotnie wychowujący dzieci, którzy otrzymują obecnie zasiłki rodzinne, spełnią także warunek ustalenia alimentów wprowadzany przy przyznawaniu świadczenia wychowawczego.