logo1

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W ZŁOCIEŃCU

logo bip

zdjecie

piątek, 07 czerwca 2019 12:14

Nowe zasady przyznawania 500+

Napisane przez

Dzięki zmianom, które wchodzą w życie od 1 lipca 2019 roku – ustawa z dnia 26 kwietnia 2019r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019r. poz. 924) – świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało wszystkim dzieciom do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko.

Świadczenie wychowawcze w postaci dodatku wychowawczego będzie przysługiwało również dzieciom umieszczonym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Dodatek ten, w szczególności, powinien być przeznaczony na rozwój zainteresowań wychowanków placówki oraz zwiększanie ich szans edukacyjnych i rozwojowych.

piątek, 07 czerwca 2019 12:12

Informacja o składaniu wniosków

Napisane przez

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złocieńcu – Sekcja Świadczeń Rodzinnych, Świadczeń Wychowawczych i funduszu Alimentacyjnego informuje, iż wnioski na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenie „Dobry start” na nowy okres świadczeniowy 2019/2020 oraz wnioski na świadczenia wychowawcze na nowy okres świadczeniowy 2019/2021 można składać:
- drogą elektroniczną od 1 lipca 2019r.
- drogą papierową od 1 sierpnia 2019r.
Druki wniosków będą dostępne w pokoju 216.
Od 1 lipca ulegają zmianie przepisy ustalające prawo do świadczenia wychowawczego oraz wzrośnie próg dochodowy uprawniający do świadczeń z funduszu alimentacyjnego i będzie wynosił 800 zł.

czwartek, 06 czerwca 2019 07:00

Zachodniopomorska Karta Rodziny

Napisane przez

Wsparciem Zachodniopomorskiej Karty Rodziny objęte są rodziny z minimum dwojgiem dzieci, z terenu województwa zachodniopomorskiego. Program Zachodniopomorskich Kart Rodziny ma na celu poprawę sytuacji rodzin. Karta umożliwia korzystanie, na preferencyjnych warunkach, z katalogu ofert: kultury, edukacji, rekreacji, transportu i innych usług oferowanych przez partnerów Programu.
O wydanie Zachodniopomorskiej Karty Rodziny mogą ubiegać się:
a) małżonkowie prowadzący wspólne gospodarstwo domowe z minimum dwojgiem dzieci oraz dzieci (do 18 roku życia lub 26 roku życia w przypadku kontynuowania nauki, dożywotnio w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności);
b) rodziny zastępcze zamieszkałe pod wspólnym adresem;
c) rodzinne domy dziecka.
Karty wydawane są bezpłatnie.

czwartek, 06 czerwca 2019 07:02

Zachodniopomorska Karta Seniora

Napisane przez

Wsparciem Zachodniopomorskiej Karty Seniora objęte są osoby starsze zamieszkałe na terenie województwa zachodniopomorskiego.
Karta umożliwia korzystanie, na preferencyjnych warunkach, z katalogu ofert: kultury, edukacji, rekreacji, transportu i innych usług oferowanych przez partnerów Programu.
O Zachodniopomorską Kartę Seniora mogą ubiegać się osoby, które ukończyły 60 lat. Karty wydawane są bezpłatnie.
Dodatkowe informacje dostępne są w Regulaminie wydawania i użytkowania Zachodniopomorskiej Karty Seniora na stronie www.rodzina.wzp.pl

W dniu 8 marca 2019 r. o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Złocieńcu odbyło się pierwsze posiedzenie zespołu interdyscyplinarnego w gminie Złocieniec, zwołanego przez Burmistrza Złocieńca celem dokonania wyboru przewodniczącego zespołu i wiceprzewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego w gminie Złocieniec.

Na podstawie art. 9 b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz.U. z 2015 r. poz. 1390 ) zespół interdyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań n/w podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:

  1. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;

  2. podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;

  3. inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;

  4. rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym;

  5. inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

wtorek, 02 kwietnia 2019 08:27

Światowy Dzień Zdrowia 2019

Napisane przez

swiatowy dzien zdrowia1