logo1

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W ZŁOCIEŃCU

logo bip

zdjecie

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złocieńcu informuje, na podstawie art. 63 ust. 16 ustawy z dnia 7 lipca 2023r. o świadczeniu wspierającym (Dz.U. z 2023r., poz. 1429), iż od dnia 01.01.2024r. wejdą w życie zmiany do ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2023r. poz. 390 z późn. zm.) w zasadach dotyczących uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Ustawa o świadczeniu wspierającym wprowadza nowy rodzaj świadczenia tj. świadczenie wspierające, które będzie skierowane bezpośrednio do osób z niepełnosprawnościami. Uprawnionymi do świadczenia wspierającego będą osoby z niepełnosprawnościami w wieku od ukończenia 18. roku życia, które uzyskają decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia – na poziomie od 70 pkt do 100 pkt. Poziom potrzeby wsparcia będzie ustalany w formie decyzji przez wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, natomiast przyznawanie i wypłacanie, na podstawie ww. decyzji o poziomie potrzeby wsparcia, świadczenie wspierające będzie, na wniosek osoby z niepełnosprawnościami lub jej przedstawiciela, zadaniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

piątek, 15 września 2023 09:59

Podziękowanie

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu składa serdeczne podziękowania Fundacji Zakres, Dyrektorowi Zakładu Karnego w Wierzchowie oraz grupie osadzonych ,,Serce w kratkę” za przekazanie w dniu 14.09.2023r. wózka inwalidzkiego, dwóch materacy antyodleżynowych, poduszki przeciwodleżynowej oraz kołnierza ortopedycznego, które posłużą podopiecznym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu.
Jeszcze raz bardzo dziękujemy w imieniu swoim i podopiecznych MGOPS.

wtorek, 05 września 2023 20:35

Za życiem

Jeżeli jesteś:
kobietą w ciąży, zwłaszcza z powikłaniami, która spodziewa się dziecka z poważnymi problemami zdrowotnymi, ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo o nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu dziecka,
kobietą, której dziecko nie przeżyło ciąży lub porodu albo zmarło wkrótce po urodzeniu,
rodzicem dziecka niepełnosprawnego

możesz ubiegać się o:
wsparcie w postaci asystenta rodziny,
wsparcie finansowe, w tym jednorazowe świadczenie 4000 zł (złożenie wniosku do 12 miesięcy od dnia narodzin żywego dziecka),
wsparcie psychologiczne oraz prawne,
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
dofinansowania do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, czy też turnusu rehabilitacyjnego z funduszy PFRON.

Należy również pamiętać, że podstawą do skorzystania z uprawnień jest zaświadczenie, które potwierdza ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu dziecka.

W CELU UZYSKANIA POMOCY MOŻNA ZGŁOSIĆ SIĘ DO:

Miejskiego - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu
Plac 650 Lecia 1
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00
sekretariat - tel. 94 36 71248

Gmina Złocieniec realizuje program pomocy mieszkańcom w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji.

Środki dotacji celowej z budżetu państwa - Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych przeznaczone są na dofinansowanie działań Gminy polegających na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

• dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
• dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
• osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złocieńcu

poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodzin wspierających.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złocieńcu zaprasza do współpracy osoby i rodziny zainteresowane wsparciem rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo - wychowawczych.
Zostając rodziną wspierającą możesz podzielić się swoim doświadczeniem i wesprzeć inne rodziny. Zasady powoływania i współpracy rodziny wspierającej określają art. 29, 30, 31 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z udzielaniem pomocy.

Stypendia szkolne w formie pomocy materialnej o charakterze socjalnym adresowane są do uczniów znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania a także, gdy rodzina jest niepełna.

Na terenie gminy Złocieniec o ten rodzaj wsparcia ubiegać się mogą:
• uczniowie szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia
• wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.