logo1

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W ZŁOCIEŃCU

logo bip

zdjecie

Informacje dotyczące koronawirusa SARS-CoV-2
znajdują się na stronie internetowej
http://wsse.szczecin.pl

Ponadto informujemy, że uruchomiono infolinię
Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącą koronawirusa SARS-CoV-2, 
czynną przez całą dobę, 7 dni w tygodniu - pod numerem 800 190 590.

Infolinia ma charakter edukacyjno - informacyjny.

piątek, 06 października 2017 12:05

Nowa legitymacja osoby niepełnosprawnej

Szanowni Państwo informujemy, że z dniem 1 sierpnia 2017r. na mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.z 2016r. poz.2046,ze zm.) zmianie uległy zasady przyznawania i wydawania legitymacji osoby niepełnosprawnej a od 1 września 2017r.wejdą w życie przepisy zmieniające wygląd legitymacji - przypomina Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Wydane wcześniej legitymacje zachowają jednak ważność i nie będzie potrzeby ich wymiany.

stop przemocy

Gdy doznajesz przemocy w rodzinie,
tu możesz znaleźć pomoc.

wtorek, 05 września 2017 08:38

Nabór na urzędnicze stanowisko

KIEROWNIK MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZŁOCIEŃCU
OGŁASZA NABÓR NA URZĘDNICZE STANOWISKO
ds. obsługi prac społecznie użytecznych, Karty Dużej Rodziny
i pomocy materialnej dla uczniów (pełny etat)

w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złocieńcu, ul. Plac 650-lecia 1

1. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie lub inne zgodnie z art.11 ust.2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
2) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku, objętym naborem,
5) nieposzlakowana opinia,
6) co najmniej wykształcenie średnie preferowane – administracja,
7) staż pracy: co najmniej rok - pracy lub stażu w administracji publicznej,
8) posiadana wiedza tematyczna z zakresu zadań do realizacji na w/w stanowisku pracy,
9) znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych,
10) znajomość przepisów ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego.

W przypadku rodziców samotnie wychowujących dzieci prawo do świadczenia 500+ zostało uzależnione od ustalenia alimentów od drugiego rodzica. Co samotni rodzice powinni zrobić, by otrzymać 500+?
Od nowego okresu świadczeniowego została wprowadzona zasada, że prawo do świadczenia wychowawczego w stosunku do dziecka wychowywanego samotnie przez jednego z rodziców będzie uzależnione od ustalenia na rzecz tego dziecka świadczenia alimentacyjnego od drugiego rodzica.

Sprawdzone rozwiązanie
Takie rozwiązanie funkcjonuje już od 12 lat w odniesieniu do zasiłku rodzinnego. Tu również warunkiem otrzymania wsparcia jest ustalenie alimentów na dziecko od drugiego rodzica. Oznacza to, że rodzice samotnie wychowujący dzieci, którzy otrzymują obecnie zasiłki rodzinne, spełnią także warunek ustalenia alimentów wprowadzany przy przyznawaniu świadczenia wychowawczego.

wtorek, 22 sierpnia 2017 10:53

Ogłoszenie - Stypendia

Od dnia 1 września 2017r. do 15 września 2017r. można składać wnioski o przyznanie świadczenia pomocy materialnej dla uczniów na rok 2017/2018

Pomoc ta jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych.

Miesięczna wysokość dochodu na jedną osobę w rodzinie uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne wynosi 514 zł netto.

Jednocześnie informujemy, że druki wniosków można pobierać i składać w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złocieńcu pokój nr 201.