logo1

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W ZŁOCIEŃCU

logo bip

zdjecie

Informacje dotyczące koronawirusa SARS-CoV-2
znajdują się na stronie internetowej
http://wsse.szczecin.pl

Ponadto informujemy, że uruchomiono infolinię
Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącą koronawirusa SARS-CoV-2, 
czynną przez całą dobę, 7 dni w tygodniu - pod numerem 800 190 590.

Infolinia ma charakter edukacyjno - informacyjny.

poniedziałek, 09 października 2017 08:50

Pomoc dla poszkodowanych - Orkan Ksawery

W związku z wydarzeniami, jakie miały miejsce w nocy 5-6 października br. na terenie województwa zachodniopomorskiego, sytuacji kryzysowej związanej z gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi, które spowodowały liczne straty materialne, uprzejmie przypominamy Państwu, że osoby poszkodowane tymi zdarzeniami mogą starać się o pomoc materialną od Rządu, bezzwrotną pomoc materialną w wysokości do 6 tysięcy złotych, a w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia domu, do kwoty 100 tysięcy złotych.

Środki na ten cel zostały zabezpieczone przez Rząd w przewidzianej na taki cel rezerwie budżetu państwa.

Kontakt:
MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
tel. 94 36 71248

URZĄD MIEJSKI W ZŁOCIEŃCU
tel. 94 36 72022, 94 36 72033, 94 36 72044

piątek, 06 października 2017 12:05

Nowa legitymacja osoby niepełnosprawnej

Szanowni Państwo informujemy, że z dniem 1 sierpnia 2017r. na mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.z 2016r. poz.2046,ze zm.) zmianie uległy zasady przyznawania i wydawania legitymacji osoby niepełnosprawnej a od 1 września 2017r.wejdą w życie przepisy zmieniające wygląd legitymacji - przypomina Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Wydane wcześniej legitymacje zachowają jednak ważność i nie będzie potrzeby ich wymiany.

stop przemocy

Gdy doznajesz przemocy w rodzinie,
tu możesz znaleźć pomoc.

wtorek, 05 września 2017 08:38

Nabór na urzędnicze stanowisko

KIEROWNIK MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZŁOCIEŃCU
OGŁASZA NABÓR NA URZĘDNICZE STANOWISKO
ds. obsługi prac społecznie użytecznych, Karty Dużej Rodziny
i pomocy materialnej dla uczniów (pełny etat)

w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złocieńcu, ul. Plac 650-lecia 1

1. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie lub inne zgodnie z art.11 ust.2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
2) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku, objętym naborem,
5) nieposzlakowana opinia,
6) co najmniej wykształcenie średnie preferowane – administracja,
7) staż pracy: co najmniej rok - pracy lub stażu w administracji publicznej,
8) posiadana wiedza tematyczna z zakresu zadań do realizacji na w/w stanowisku pracy,
9) znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych,
10) znajomość przepisów ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego.