logo1

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W ZŁOCIEŃCU

logo bip

zdjecie

Informacje dotyczące koronawirusa SARS-CoV-2
znajdują się na stronie internetowej
http://wsse.szczecin.pl

Ponadto informujemy, że uruchomiono infolinię
Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącą koronawirusa SARS-CoV-2, 
czynną przez całą dobę, 7 dni w tygodniu - pod numerem 800 190 590.

Infolinia ma charakter edukacyjno - informacyjny.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej W Złocieńcu
informuje, że

od dnia 1 sierpnia 2017 r. można składać wnioski na:
- świadczenie wychowawcze (500+),
- fundusz alimentacyjny.
zasiłek rodzinny,
- specjalny zasiłek opiekuńczy

piątek, 23 czerwca 2017 12:23

OGŁOSZENIE

KIEROWNIK MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZŁOCIEŃCU

I N F O R M U J E

że od dnia 3 lipca 2017r. w siedzibie ośrodka pokój nr 202
wydawane będą skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Akcja prowadzona przez CARITAS p.w. Wniebowzięcia N.M. Panny

Żywność wydawana będzie w siedzibie CARITAS
78-520 Złocieniec, ul. Boh. Warszawy 25

Załączniki do pobrania:

Załącznik nr 5 - program żywność
Załącznik nr 6- 1 pr. żywnośc 2017

Komunikat w sprawie zmian dotyczących wzorów wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, które będą obowiązywać od 1 sierpnia 2017 r.

W związku ze zmianami prawnymi zawartymi w procedowanym obecnie w Sejmie projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin, które wejdą w życie od dnia 1 sierpnia 2017 r., uprzejmie informuję, że od dnia 1 sierpnia 2017 r. wzory wniosków o świadczenie wychowawcze, świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz załączników do ww. wniosków, nie będą już określane w formie powszechnie obowiązujących wzorów zawartych w rozporządzeniach wykonawczych do odpowiednio: ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Zarząd Polskiego Związku Niewidomych - Koło Złocieniec wraz z Komisariatem Policji w Złocieńcu oraz Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Złocieńcu

zapraszają na

spotkanie dotyczące bezpieczeństwa poruszania się po drogach i chodnikach
osób starszych i niepełnosprawnych, ulg i uprawnień dla osób niepełnosprawnych
ze szczególnym uwzględniniem osób z dysfunkcją wzroku.

Spotkanie odbędzie się dnia 22 czerwca 2017 r. o godz. 11.00
w salce katechetycznej przy Parafii Wniebowzięcia NMP w Złocieńcu ul. Bohaterów Warszawy 25

czwartek, 08 czerwca 2017 10:36

Ogłoszenie

Caritas parafii p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryji Panny w Złocieńcu informuje, że w sierpniu 2017r. będzie rozprowadzała artykuły żywnościowe w ramach funduszu europejskiej pomocy najbardziej potrzebujądcym (FEAD).

Kryteria za pośrednictwem których będzie realizowana dystrybucja artykułów spożywfczych to kryterium dochodowe: 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej, 1028 zł dl osoby w rodzinie szczegóły w objaśnieniach.

Kryteria kwalifikowalności stwierdzał będzie Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złocieńcu.

Osoby zainteresowane winny zgłaszać się do pokoju 202.