logo1

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W ZŁOCIEŃCU

logo bip

zdjecie

Informacje dotyczące koronawirusa SARS-CoV-2
znajdują się na stronie internetowej
http://wsse.szczecin.pl

Ponadto informujemy, że uruchomiono infolinię
Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącą koronawirusa SARS-CoV-2, 
czynną przez całą dobę, 7 dni w tygodniu - pod numerem 800 190 590.

Infolinia ma charakter edukacyjno - informacyjny.

wtorek, 16 lipca 2019 15:20

Informacja

Napisane przez

Uprzejmie informujemy, że dnia

16.08.2019r. (PIĄTEK)

Miejsko Gminny – Ośrodek Pomocy Społecznej w Złocieńcu oraz stołówka MGOPS
– będą nieczynne.

Jednocześnie za dzień 16.08.2019r. pracownicy Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej będą do Państwa dyspozycji,
dnia 20.07.2019r. (SOBOTA) w godzinach od 7.00-15.00
Obiad za dzień 16.08.2019r. (PIĄTEK) będzie wydawany na stołówce w dniu 14.08.2019r. (ŚRODA)

wtorek, 09 lipca 2019 16:38

ZOSTAŃ ASYSTENTEM RODZINY !!!

Napisane przez

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złocieńcu poszukuje kandydata na stanowisko Asystenta Rodziny - 1 etat

Wymagania:
1) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie
lub
2) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione szkoleniami z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną* lub studiami podyplomowymi, obejmującymi zakres programowy szkolenia* i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną
lub
3) wykształcenie średnie uzupełnione szkoleniami z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną* i udokumentowany co najmniej trzyletni staż pracy z dziećmi lub rodziną
4) posiadanie pełni władzy rodzicielskiej (obecnie i w przeszłości),
5) brak zawieszenia i ograniczeń władzy rodzicielskiej,
6) wypełnianie obowiązku alimentacyjnego, w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do osoby wynika z tytułu egzekucyjnego,
7) niekaralność za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
8) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
9) posiadanie wiedzy i umiejętności z zakresu pracy z rodziną(w tym prowadzenia treningów opiekuńczo-wychowawczych, czystościowego, budżetowego),
10) umiejętność sporządzania oceny- diagnozy sytuacji rodziny, analizy SWOT, planu pracy z rodziną
11) umiejętność organizowania i prowadzenia spotkań z rodziną,
12) umiejętności negocjowania, mediowania, wypracowywania rozwiązań w sytuacji sporów, konfliktów
13) obsługa komputera ( edytor tekstu), poczta elektroniczna, internet.

czwartek, 04 lipca 2019 10:55

UWAGA

Napisane przez

Informujemy, że wnioski o pomoc związane ze szkodami poczynionym przez nawałnicę z dn.15.06.2019r będą przyjmowane w Urzędzie Miejskim i Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złocieńcu do piątku
t.j. do 05.07.2019r do godz,14.00.

Grażyna Buczek
Kierownik MGOPS

czwartek, 04 lipca 2019 10:43

Informacja dot. nawałnicy

Napisane przez

W związku z nawałnicą, która przeszła dn.15.06.2019 nad Gminą Złocieniec informujemy, że do Urzędu Miejskiego i Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu wpłynęło 49 wniosków od osób poszkodowanych.
Wnioski dotyczą strat w uszkodzonych budynkach mieszkalnych i budynkach gospodarczych. W złożonych wnioskach ujęto również szkody, które nie są kwalifikowalne do pomocy.
Nikt nie został pozbawiony dachu nad głową i nie miał potrzeby opuszczenia swojego miejsca zamieszkania z uwagi na poczynione szkody.
Nie było ofiar śmiertelnych, nikt też nie zgłosił utraty zdrowia czy powstania problemów zdrowotnych związanychz ww. zdarzeniem losowym.

wtorek, 02 lipca 2019 08:54

Nowe informacje w sprawie 500+ i Dobry Start

Napisane przez

Dział Świadczeń Rodzinnych, Świadczeń Wychowawczych i Funduszu Alimentacyjnego informuje, iż:
1. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci przyznanie świadczenia wychowawczego nie wymaga wydania decyzji. Organ właściwy prześle informację o przyznaniu świadczenia na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej.
2. Zgodnie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” przyznanie świadczenia „Dobry start” nie wymaga wydania decyzji. Organ właściwy prześle informację o przyznaniu świadczenia na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej.

W przypadku odmowy przyznania świadczenia wychowawczego i świadczenia „Dobry start” oraz rozstrzygnięcia w sprawie nienależnie pobranego świadczenia wymagane jest wydanie decyzji. Dalsza obsługa wniosku będzie odbywała się w formie papierowej, a wszystkie pisma i decyzje administracyjne będą kierowane na adres wskazany we wniosku.

Jeżeli wnioskodawca nie wskaże we wniosku adresu poczty elektronicznej, jest możliwość odebrania informacja o przyznaniu świadczeń w siedzibie MGOPS Złocieniec. Nieodebranie ww. informacji nie wstrzymuje wypłaty świadczeń.

piątek, 28 czerwca 2019 14:04

Posiedzenie zespołu interdyscyplinarnego

Napisane przez

W dniu 28 czerwca 2019r. odbyło się  posiedzenie  Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Złocieniec. Na posiedzeniu członkowie Zespołu jednogłośnie wybrali Panią Agnieszkę Bucholc na sekretarza Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Złocieniec.

Koleje posiedzenie planowane jest na wrzesień 2019r.