logo1

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W ZŁOCIEŃCU

logo bip

zdjecie

Informacje dotyczące koronawirusa SARS-CoV-2
znajdują się na stronie internetowej
http://wsse.szczecin.pl

Ponadto informujemy, że uruchomiono infolinię
Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącą koronawirusa SARS-CoV-2, 
czynną przez całą dobę, 7 dni w tygodniu - pod numerem 800 190 590.

Infolinia ma charakter edukacyjno - informacyjny.

poniedziałek, 04 marca 2019 10:25

Ogłoszenie - Usługi specjalistyczne - fizjoterapeutyczne

Napisane przez

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu
zaprasza do

złożenia ofert na usługi specjalistyczne - fizjoterapeutyczne

dla jednej osoby dorosłej z terenu gminy Złocieniec, w ilości od dwóch do trzech godzin
w tygodniu, od poniedziałku do piątku.
Wykonywanie usług opiekuńczych specjalistycznych - fizjoterapeutycznych
przewidziane jest od 1 kwietnia 2019 r.

czwartek, 31 stycznia 2019 11:09

MGOPS poszukuje kandydatów na opiekunów prawnych

Napisane przez

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złocieńcu

poszukuje kandydatów na opiekunów prawnych

dla osób ubezwłasnowolnionych oraz rodziny wspierające.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z kierownikiem Ośrodka pokój 208

w czwartki godz.10.-15.00.

Kierownik MGOPS w Złocieńcu
Grażyna Buczek

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu informuje, że trwa nabór osób chętnych do udziału w programie korekcyjno – edukacyjnym organizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim.

Program adresowany jest do osób, które stosują przemoc nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnimi lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny. Skierowany jest również do osób, które w związku ze stosowaniem przemocy w rodzinie zostały zobowiązane przez sąd do uczestnictwa w programie, osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, którym sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, osób będących sprawcami przemocy w rodzinie, które uczestniczą w terapii uzależnienia od alkoholu lub narkotyków.

Naczelnym celem działań korekcyjno – edukacyjnych jest zmiana zachowań i postaw osób stosujących przemoc w rodzinie i zwiększenie zdolności do samokontroli agresywnych zachowań.

Zainteresowane osoby mogą zgłaszać chęć udziału w programie za pośrednictwem Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu ul. Plac 650-lecia 1, tel. 94 36 71 248 u pracownika socjalnego danego rejonu.

piątek, 25 stycznia 2019 11:27

Informacja – Program „Posiłek w szkole i w domu”

Napisane przez

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu informuje, iż z dniem 31 grudnia 2018 r. utraciła moc uchwała nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. z 2015r. poz. 821 oraz z 2017r. poz. 1138).

Z dniem 1 stycznia 2019r. weszła w życie uchwała nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018r. poz. 1007).

Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji.

Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzielaniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

piątek, 25 stycznia 2019 10:55

OGŁOSZENIE - bezpłatna infolinia

Napisane przez

W związku z okresem zimowym od dnia 1 listopada 2018r. jest oddana do dyspozycji wszystkich osób potrzebujących całodobowa, bezpłatna infolinia o numerze 800-170-010 oraz z telefonu komórkowego 696-031-168.

W okresie zimowym często zagrożone jest zdrowie i życie.

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu apeluje do mieszkańców gminy Złocieniec o szczególną wrażliwość i troskę o tych, którzy nie są w stanie samodzielnie zapewnić sobie odpowiednich warunków do przetrwania okresu zimowego.
Szczególnej uwagi z naszej strony wymagają osoby starsze, samotne, niepełnosprawne, bezdomne.

Proszę o informowanie o w/w sytuacjach pracowników socjalnych w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złocieńcu przy ul. Plac 650-lecia 1 – od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00, telefon 94 36 71 248 i 94 36 72 767.

Osoby potrzebujące pomocy prosimy o zgłaszanie się do naszej instytucji.

Kierownik MGOPS w Złocieńcu
Grażyna Buczek

czwartek, 24 stycznia 2019 07:03

Ogłoszenie -Stowarzyszenie Semafor

Napisane przez