logo1

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W ZŁOCIEŃCU

logo bip

zdjecie

Informacje dotyczące koronawirusa SARS-CoV-2
znajdują się na stronie internetowej
http://wsse.szczecin.pl

Ponadto informujemy, że uruchomiono infolinię
Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącą koronawirusa SARS-CoV-2, 
czynną przez całą dobę, 7 dni w tygodniu - pod numerem 800 190 590.

Infolinia ma charakter edukacyjno - informacyjny.

wtorek, 09 października 2018 11:48

Informacja

Napisane przez

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złocieńcu - Sekcja Świadczeń Rodzinnych, Świadczeń Wychowawczych i Funduszu Alimentacyjnego informuje, iż od nowego okresu świadczeniowego ulega zmianie data wypłaty świadczeń.

Świadczenia wychowawcze i świadczenia alimentacyjne

od miesiąca października 2018r. będą wypłacane 15-go dnia każdego miesiąca.

Świadczenia rodzinne od miesiąca listopada 2018r. będą wypłacane 15-go dnia każdego miesiąca.

poniedziałek, 01 października 2018 14:25

Życzenia

Napisane przez

Z okazji Dnia Seniora

składamy wszystkim Seniorom życzenia wielu lat życia ,aby upłynęły one w szczęściu i miłości.

Z wyrazami szacunku
Kierownik oraz pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu

piątek, 28 września 2018 09:53

"Z kompasem wprost ku karierze ..."

Napisane przez

„Z KOMPASEM WPROST KU KARIERZE –
program na rzecz aktywizacji zawodowej osób biernych zawodowo w wieku powyżej 30 lat i więcej z województwa zachodniopomorskiego”.
SZANSA NA ZDOBYCIE NOWYCH KWALIFIKACJI I PRACY

Ten projekt jest dla Ciebie, jeżeli:

  • nie masz pracy i nie jesteś zarejestrowany w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna;
  • masz 30 lat i więcej;
  • mieszkasz na terenie Specjalnej Strefy Włączenia w województwie zachodniopomorskim;
  • jesteś w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (masz więcej niż 50 lat lub jesteś kobietą, osobą niepełnosprawną, osobą o niskich kwalifikacjach).
piątek, 28 września 2018 08:44

Zmiany kryteriów dochodowych

Napisane przez

Z uwagi na zmianę obowiązujących w pomocy społecznej kryteriów dochodowych od 1 października 2018r zmianie ulegnie wysokość świadczeń - zasiłku stałego i zasiłku okresowego otrzymywanych na podstawie wcześniej wydanych decyzji. Od 1 października 2018 r kryterium dla osoby:
- samotnie gospodarującej - 701 zł z dotychczasowego 634 zł,
- dla osoby w rodzinie - 528 zł z dotychczasowego 514 zł. Wysokość obowiązującego kryterium dochodowego wpływa na uprawnienia i wysokość świadczeń z pomocy społecznej.

Zmiana obowiązujących kryteriów dochodowych wpłynie również na inne formy pomocy w tym usługi opiekuńcze, pobyty w Domach pomocy społecznej, Ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych. Wiąże się to również z ponoszoną odpłatnością za te formy pomocy.
W związku z powyższym od 1 października 2018r dokonywana będzie analiza uprawnień do otrzymywanych świadczeń i dokonywane będą zmiany wysokości świadczeń i odpłatności z uwzględnieniem nowych obowiązujących kryteriów do w/wym. form pomocy.
Wydawane w sprawie świadczeń decyzje administracyjne uwzględniać będą nowe, obowiązujące od 1 października 2018r kryteria dochodowe i odpowiednio prawidłowe wysokości świadczeń i kwoty wnoszonych zobowiązań .

Kierownik MGOPS
Grażyna Buczek

piątek, 28 września 2018 08:37

Żarówka dla seniora

Napisane przez

Szanowna/y Pani/Pan
Senior 90+

W ramach akcji „Żarówka dla seniora” zorganizowanej wspólnie przez Burmistrza Złocieńca Pana Krzysztofa Zacharzewskiego i pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu we współpracy z firmą ALLEDO Sp. z o.o. i Philips Lighting odwiedzimy Panią /Pana w domu w poniedziałek tj. 1 października 2018 r. w godzinach 9,00 – 13,00.
Z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych odwiedzimy seniorów mieszkających w mieście, w następnej kolejności seniorów z terenu wiejskiego.
Każdy senior, mieszkający w Gminie Złocieniec, który ukończył 90 lat zostanie zaopatrzony w żarówki energooszczędne typu Led, które przekażemy w czasie wizyty (jeśli będzie potrzeba zamontujemy). Bardzo prosimy o obecność w domu we wskazanym dniu i czasie.

z pozdrowieniami - organizatorzy akcji
Burmistrz Złocieńca i pracownicy
Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Złocieńcu

piątek, 14 września 2018 14:40

Wypłata świadczenia "Dobry start"

Napisane przez

 

Wypłata świadczenia "Dobry start"

18 września 2018