Wydrukuj tę stronę
czwartek, 08 marca 2018 08:42

Informacja o wynikach naboru ....

Napisane przez

Informacja o wynikach naboru
na urzędnicze stanowisko ds. świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych i funduszu alimentacyjnego w Sekcji Świadczeń Rodzinnych (2 etaty) w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złocieńcu

I. Aplikacje w terminie do dnia 19.02.2018r. złożyło trzynaście osób.
II. Wstępne postępowanie kwalifikacyjne odbyło się 01.03.2018r, po dokonanej weryfikacji stwierdzono:

- dwanaście osób spełniło wymagania niezbędne,
- jedna osoba nie spełniła wymagań niezbędnych.
- osoba, która nie spełniła wymagań niezbędnych w terminie 3-ch dni wniosła sprzeciw, który został uwzględniony przez do Kierownika MGOPS w Złocieńcu.

III. Właściwe postępowanie konkursowe odbyło się 07.03.2018r., do którego zakwalifikowało się trzynaście osób, z czego dwanaście przystąpiło do dalszego postępowania konkursowego, jedna osoba się nie wstawiła.

Komisja uzgodniła metodę i technikę naboru tj. dokonała ustalenia zestawu pytań z zakresu zagadnień i przepisów, wymaganych od kandydatów i podanych ogłoszeniu o naborze, uwzględniając autoprezentację.

Kandydaci zakwalifikowani do właściwego postępowania konkursowego, podczas rozmowy kwalifikacyjnej reprezentowali bardzo zróżnicowany poziom wiedzy w zakresie zagadnień i przepisów związanych z pracą na wyżej wymienionym stanowisku.

Kandydaci w autoprezentacji przedstawiali posiadane dodatkowe kwalifikacje i umiejętności. Ponadto wszystkie osoby zakwalifikowane do właściwego postępowania konkursowego wykazały się komunikatywnością, wysoką kulturą osobistą i silną motywacją do podjęcia pracy.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania największą ilość punktów zdobyły:
- Jolanta Rynkiewicz zam. Złocieniec
- Sandra Misiura zam. Skąpe

Uznano, że kandydatury Pani Jolanty Rynkiewicz i Pani Sandry Misiura ocenianych przez komisję odpowiadają stawianym wymaganiom a uzyskane odpowiedzi na zadawane pytania i przedstawiona autoprezentacja wskazują na znajomość zagadnień objętych zakresem obowiązków i zadań na stanowisku ds. świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych i funduszu alimentacyjnego w Sekcji Świadczeń Rodzinnych (2 etaty) w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złocieńcu.

Na tym komisja zakończyła postępowanie w sprawie naboru na stanowisko ds. świadczeń pomocy społecznej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złocieńcu. Sporządził: Henryk Dorociak
Złocieniec, 07.03.2018r