Wydrukuj tę stronę
wtorek, 09 lipca 2019 16:38

ZOSTAŃ ASYSTENTEM RODZINY !!!

Napisane przez

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złocieńcu poszukuje kandydata na stanowisko Asystenta Rodziny - 1 etat

Wymagania:
1) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie
lub
2) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione szkoleniami z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną* lub studiami podyplomowymi, obejmującymi zakres programowy szkolenia* i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną
lub
3) wykształcenie średnie uzupełnione szkoleniami z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną* i udokumentowany co najmniej trzyletni staż pracy z dziećmi lub rodziną
4) posiadanie pełni władzy rodzicielskiej (obecnie i w przeszłości),
5) brak zawieszenia i ograniczeń władzy rodzicielskiej,
6) wypełnianie obowiązku alimentacyjnego, w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do osoby wynika z tytułu egzekucyjnego,
7) niekaralność za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
8) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
9) posiadanie wiedzy i umiejętności z zakresu pracy z rodziną(w tym prowadzenia treningów opiekuńczo-wychowawczych, czystościowego, budżetowego),
10) umiejętność sporządzania oceny- diagnozy sytuacji rodziny, analizy SWOT, planu pracy z rodziną
11) umiejętność organizowania i prowadzenia spotkań z rodziną,
12) umiejętności negocjowania, mediowania, wypracowywania rozwiązań w sytuacji sporów, konfliktów
13) obsługa komputera ( edytor tekstu), poczta elektroniczna, internet.

WYMAGANIA DODATKOWE:
1) dobra organizacja czasu pracy,
2) dyspozycyjność,
3) samodzielność,
4) odporność na sytuacje stresowe,
5) umiejętność radzenia sobie w relacjach z trudnym klientem,
6) umiejętność pracy w zespole,
7) dobra znajomość przepisów prawa z zakresu: wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, prawa pracy, prawa rodzinnego, ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.

PODSTAWOWE ZADANIA:
1) Diagnoza problemów i zasobów rodziny, określenie (wspólnie z rodziną) podstawowych problemów, zasobów i potrzeb występujących w rodzinie.
2) Zmotywowanie rodziny do współpracy i podejmowania działań zmierzających do pokonania problemów przy wykorzystaniu zasobów własnych rodziny i otoczenia.
3) Sporządzenie (wspólnie z rodziną) planu pomocy rodzinie z uwzględnieniem metod pogłębionej, bezpośredniej pracy z rodziną a następnie organizowanie wsparcia środowiskowego , podejmowanie czynności związanych z realizacją zadań zawartych w planie pomocy rodzinie, przy aktywnym udziale rodziny.
4) Wspieranie rodziny w działaniach nakierowanych na poprawę sytuacji życiowej jej członków, w szczególności pomoc w osiągnięciu optymalnych warunków służących wychowywaniu własnych dzieci, samodzielnym pokonania problemów, budowaniu i utrwalaniu wiary we własne siły a także poszerzaniu kompetencji rodzicielskich.
5) Prowadzenie poradnictwa dla rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej, w tym w szczególności poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów wychowawczych oraz udzielanie informacji na temat pomocy świadczonej przez organizacje i instytucje działające na rzecz wspierania rodziny.
6) Utrzymywanie stałej współpracy z pracownikiem socjalnym prowadzącym rodzinę oraz z innymi specjalistami, w tym również w oparciu o formułę zespołu ds. pracy z rodziną i grupy roboczej.
7) Współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny.
8) Pomoc rodzinom w podejmowaniu działań służących poprawie ich sytuacji życiowej, w tym pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, wzmacnianiu kompetencji rodzicielskich oraz zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, pomoc w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych.
9) Sporządzanie na wniosek sądu lub innych uprawnionych organów opinii o rodzinie i jej członkach
10) Prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną, w tym sporządzanie okresowych sprawozdań z prowadzonej pracy.
11) Podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,
12) Monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną.
* szkolenia muszą spełniać wymogi rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 w sprawie szkoleń na asystenta rodziny
Osoby zainteresowane, prosimy o składanie swoich ofert zawierających
1) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
2) podpisany list motywacyjny,
3) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
4) kopie dokumentów (świadectw pracy lub zaświadczeń ) potwierdzających co najmniej roczny staż pracy dziećmi lub rodzinami (w przypadku posiadania wykształcenia wyższego niekierunkowego) lub trzyletni staż pracy z dziećmi lub rodzinami(w przypadku wykształcenia średniego)
5) podpisane oświadczenia dotyczące niekaralności, posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych oraz braku ograniczeń w sprawowaniu władzy rodzicielskiej i realizacji obowiązku alimentacyjnego
6)podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą rekrutacji i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z RODO.
Dokumenty należy złożyć w sekretariacie MGOPS w Złocieńcu , pok. nr 206 lub wysłać pocztą na adres : ul. Pac 650-lecia1, 78-520 Złocieniec, z dopiskiem „ASYSTENT RODZINY”, do 31 lipca 2019 r. do godz. 15.00.