logo1

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W ZŁOCIEŃCU

logo bip

Informacje dotyczące koronawirusa SARS-CoV-2
znajdują się na stronie internetowej
http://wsse.szczecin.pl

Ponadto informujemy, że uruchomiono infolinię
Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącą koronawirusa SARS-CoV-2, 
czynną przez całą dobę, 7 dni w tygodniu - pod numerem 800 190 590.

Infolinia ma charakter edukacyjno - informacyjny.

wtorek, 14 czerwca 2022 11:44

OGŁOSZENIE OPIEKA WYTCHNIENIOWA

Napisane przez

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim zaprasza członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych oraz osoby chętne do zgłaszania swoich kandydatur na świadczenie usług w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi, które stale przebywają w domu, tj. nie korzystają z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu:
1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
2. osobami posiadającymi:
1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem   o znacznym stopniu niepełnosprawności - poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.

Program jest realizowany w dwóch formach:
1. świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:
1. miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
2. ośrodku wsparcia,
3. innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu,
4. domu pomocy społecznej na podstawie przyjętej przez gminę lub powiat uchwały.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą świadczyć:
1) osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawne/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej opiekun osoby starszej, opiekun medyczny,
2) osoby posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym.

  Limit usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego przypadających na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż:                                                                                  
1)    240 godzin dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej  w ramach pobytu dziennego  oraz                                                                                                                                                                      
 2)   14 dni dla usług opieki wytchnieniowej świadczonych poza miejscem zamieszkania, tj.  ośrodku wsparcia, innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu, domu pomocy społecznej na podstawie przyjętej przez gminę lub powiat uchwały.

Usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego mogą być świadczone  w godzinach od 6.00-22.00, nie więcej niż 4 godziny dziennie.

Osoby zainteresowane usługą opieki wytchnieniowej świadczonej   w 2023 roku prosimy o zgłaszanie się do dnia 31 lipca 2022 roku.