logo1

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W ZŁOCIEŃCU

logo bip

Informacje dotyczące koronawirusa SARS-CoV-2
znajdują się na stronie internetowej
http://wsse.szczecin.pl

Ponadto informujemy, że uruchomiono infolinię
Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącą koronawirusa SARS-CoV-2, 
czynną przez całą dobę, 7 dni w tygodniu - pod numerem 800 190 590.

Infolinia ma charakter edukacyjno - informacyjny.

wtorek, 05 września 2017 08:38

Nabór na urzędnicze stanowisko

Napisane przez

KIEROWNIK MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZŁOCIEŃCU
OGŁASZA NABÓR NA URZĘDNICZE STANOWISKO
ds. obsługi prac społecznie użytecznych, Karty Dużej Rodziny
i pomocy materialnej dla uczniów (pełny etat)

w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złocieńcu, ul. Plac 650-lecia 1

1. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie lub inne zgodnie z art.11 ust.2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
2) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku, objętym naborem,
5) nieposzlakowana opinia,
6) co najmniej wykształcenie średnie preferowane – administracja,
7) staż pracy: co najmniej rok - pracy lub stażu w administracji publicznej,
8) posiadana wiedza tematyczna z zakresu zadań do realizacji na w/w stanowisku pracy,
9) znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych,
10) znajomość przepisów ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego.

2. Wymagania dodatkowe:

1) znajomość obsługi komputera w zakresie programów dziedzinowych na stanowisku pracy,
2) znajomość z zakresu obsługi urządzeń biurowych (kserokopiarka, fax, niszczarka),
3) umiejętność organizacji pracy własnej i wykonywania pracy w zespole,
4) łatwość nawiązywania i utrzymywania kontaktów interpersonalnych,
5) zaangażowanie, kreatywność i otwartość na nowe pomysły.

3. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:

1) wydawanie wniosków, druków i ich przyjmowanie,
2) udzielania wyczerpujących informacji z zakresu powierzonych zadań,
3) rejestrowanie wniosków, analiza oraz weryfikacja dokumentacji,
4) sporządzanie decyzji administracyjnych i ich rejestrowanie,
5) sporządzanie list wypłat,
6) terminowe opracowywanie sprawozdań oraz prognozowanie potrzeb na realizację powierzonych zadań,
7) prowadzenie korespondencji dotyczących powierzonych zadań,
8) prowadzenie postępowań w zakresie zajęć komorniczych,
9) obsługa programów komputerowych w w/w zakresie,
10) współdziałanie z instytucjami współpracującymi w realizacji powierzonych zadań,
11) podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w szkoleniach z zakresu przedmiotowych zadań.

4. Warunki pracy na danym stanowisku:

1) pomieszczenie biurowe znajduje się na II piętrze budynku w Złocieńcu przy ul. Plac 650-lecia 1 (w budynku jest platforma – winda dla osób niepełnosprawnych),
2) stanowisko pracy wyposażone jest w zestaw komputerowy, niezbędne oprogramowanie, telefon,
3) oświetlenie w pomieszczeniu biurowym – naturalne i sztuczne.
4) dobry stan urządzeń higieniczno – sanitarnych oraz dobry stan techniczny mebli, sprzętu i innych urządzeń,
5) praca administracyjno – biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy,
6) odpowiedzialność materialna za powierzone mienie.

5. Informuje się, że w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złocieńcu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6%.

6. Wymagane dokumenty:

1) oferta z wnioskiem o zatrudnienie i listem motywacyjnym,
2) kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o pracę,
3) CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej i oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w trakcie naboru na cel naboru,
4) oświadczenie o niekaralności,
5) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
6) oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym pracę na stanowisku,
7) kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy oraz okresy prowadzenia działalności gospodarczej,
8) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,
9) kopia dokumentu, określonego w przepisach o służbie cywilnej, potwierdzającego znajomość języka polskiego dla kandydatów z obywatelstwem innym niż polskie,
10) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku kiedy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.

7. Inne informacje dla kandydatów:

1) Wymagane dokumenty w oryginale lub kopie potwierdzone przez kandydata „za zgodność z oryginałem” należy składać w sekretariacie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Plac 650 lecia 1, 78-520 Złocieniec, pokój nr 206 (II piętro ) lub przesłać pocztą z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze - ds. obsługi prac społecznie użytecznych, Karty Dużej Rodziny i pomocy materialnej dla uczniów w terminie do dnia 15 września 2017 r. Oferty, które wpłyną do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej po tym terminie, nie będą rozpatrywane,
2) każdy kandydat spełniający wymogi formalne zostanie pisemnie powiadomiony o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej,
3) osoby podejmujące po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, zobowiązane będą do odbycia służby przygotowawczej, trwającej nie dłużej niż 3 miesiące i uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu kończącego służbę przygotowawczą;
4) informacji na temat naboru udziela pracownik sekretariatu ośrodka,
5) informacja o kandydatach, przebiegu postępowania i wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.zlocieniec.pl; www.mgops.zlocieniec.pl oraz na tablicy informacyjnej ośrodka.

Złocieniec, 5 września 2017 r.

Zastępca Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Złocieńcu
/-/ Wanda Beker