logo1

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W ZŁOCIEŃCU

logo bip

Informacje dotyczące koronawirusa SARS-CoV-2
znajdują się na stronie internetowej
http://wsse.szczecin.pl

Ponadto informujemy, że uruchomiono infolinię
Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącą koronawirusa SARS-CoV-2, 
czynną przez całą dobę, 7 dni w tygodniu - pod numerem 800 190 590.

Infolinia ma charakter edukacyjno - informacyjny.

czwartek, 16 listopada 2017 08:13

Nabór na stanowisko psychologa

Napisane przez

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu
ogłasza nabór na stanowisko
PSYCHOLOGA

Forma zatrudnienia :
Umowa zlecenie w wymiarze 25 godzin miesięcznie w okresie od 1 grudnia 2017 do 31 grudnia 2018 roku.
Harmonogram zajęć będzie ustalony z wybranym oferentem. Przewidywane wynagrodzenie do 80 zł brutto za godzinę (1 godzina – 60 minut)

Niezbędne wymagania do podjęcia pracy na w/w stanowisku:

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność -brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne,
 • wykształcenie wyższe o kierunku psychologia,
 • doświadczenie zawodowe na stanowisku psychologa - minimum 1 rok

Wymagania dodatkowe:

 • nieposzlakowana opinia,
 • umiejętność skutecznej komunikacji,
 • umiejętność prowadzenia rozmowy doradczej,
 • umiejętność prowadzenia zajęć grupowych,
 • umiejętność gromadzenia i przetwarzania informacji,
 • znajomość specyfiki problemów rodzin korzystających z pomocy społecznej,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dyspozycyjność

Preferowane cechy osobowości kandydata:

 • innowacyjność i kreatywne myślenie, - odporność na stres, - odpowiedzialność,

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

 • udzielanie indywidualnej pomocy i wsparcia psychologicznego na rzecz klientów pomocy społecznej - rodzinom w aspekcie prawidłowego funkcjonowania rodziny, rozwoju dzieci, podwyższeniu umiejętności wychowawczych, wstępnej diagnozy, ukierunkowania dalszej pracy z rodziną, prowadzenie działań wspomagających funkcjonowanie rodziny,
 • udzielenie indywidualnej pomocy i wsparcia psychologicznego osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym,
 • prowadzenie konsultacji, poradnictwa dla osób, rodzin dotkniętych przemocą oraz sprawców przemocy, przygotowywanie opinii z rekomendacją wsparcia i opracowanie indywidualnego planu działania,
 • prowadzenie terapii z osobami (dorosłymi, dziećmi) dotkniętymi kryzysem w związku z wystąpieniem przemocy w rodzinie,
 • prowadzenie wsparcia psychologicznego i terapii na rzecz osób które znalazły się w sytuacjach kryzysowych,
 • prowadzenie wsparcia psychologicznego na rzecz pracowników Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu,
 • prowadzenie dokumentacji: indywidualnych planów działania, kart pracy, list obecności i innych niezbędnych dokumentów,
 • monitoring prowadzonych spraw,

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny i CV z informacjami o wykształceniu, i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
 • dokumenty potwierdzające uzyskane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, odbyte kursy,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
 • oświadczenie o treści: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.21997 r o ochronie danych osobowych(Dz.U z 2016 r poz. 922 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 o pracownikach samorządowych (Dz.U z 2016 r poz.902)

Miejsce i termin składania dokumentów:
Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu ul. Plac 650 - lecia 1 osobiście lub przesłać na adres Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu ul. Plac 650-lecia 1 78-520 Złocieniec w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór -psycholog” do dnia 22 listopada 2017r (liczy się data wpływu do MGOPS).
Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Osoby zainteresowane proszone są o podanie proponowanej stawki wynagrodzenia za godzinę zegarową brutto (wg załączonego oświadczenia ) wraz ze skompletowaną ofertą zatrudnienia.

Dodatkowe informacje można uzyskać (poniedziałek – piątek w godzinach 7.00 -15.00):

 • w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu ul. Plac 650 –lecia 1 ( sekretariat –starszy administrator Jadwiga Lewicka) - telefonicznie: nr telefonu 94 36 71248, e- mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złocieńcu zastrzega sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi oferentami.
Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej MGOPS Złocieniec i BIP UM Złocieniec.

Bożena Kolaszyńska
Kierownik
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu