Wydrukuj tę stronę

Rodzina 500 plus

Dzięki zmianom, które wchodzą w życie od 1 lipca 2019 roku – ustawa z dnia 26 kwietnia 2019r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019r. poz. 924) – świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało wszystkim dzieciom do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko.
Świadczenie wychowawcze w postaci dodatku wychowawczego będzie przysługiwało również dzieciom umieszczonym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Dodatek ten, w szczególności, powinien być przeznaczony na rozwój zainteresowań wychowanków placówki oraz zwiększanie ich szans edukacyjnych i rozwojowych.

Wprowadzony zostanie 3-miesieczny termin, liczony od dnia urodzenia dziecka, na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko, podobnie jak przy świadczeniu rodzicielskim.
3-miesieczny termin będzie również obowiązywał, w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku, na złożenie wniosku przez drugiego rodzica z zachowaniem ciągłości wypłat.
Wprowadzony zostanie w pełni zautomatyzowany sposób ustalania uprawnienia. Na wzór przyjętego rozwiązania w programie „Dobry start”, rezygnuje się z wydawania decyzji administracyjnej. Wnioskodawca otrzyma automatycznie generowaną i przesyłaną na adres poczty elektronicznej informację o przyznaniu świadczenia lub w przypadku braku poczty elektronicznej informacja ta będzie mogła zostać odebrana osobiście. Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia. Decyzje administracyjne będą wydawane tylko w przypadku odmowy przyznania prawa do świadczeń, uchylenia prawa do świadczeń oraz w przypadku stwierdzenia świadczeń nienależnie pobranych.

Po nowelizacji przesunięty będzie okres świadczeniowy i związany z nim okres składania wniosków. Dotychczasowe przepisy przewidywały, że rodziny składały wnioski o wszystkie świadczenia (świadczenie wychowawcze, świadczenie dobry start, świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego).

Od lipca 2019 roku wnioski będzie można składać w dwóch formach: w wersji papierowej – od 1 sierpnia 2019r., a w wersji elektronicznej – od 1 lipca 2019 r. Złożenie wniosku w lipcu i sierpniu oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019r. Kto złoży wniosek we wrześniu, otrzyma świadczenie, z wyrównaniem od lipca, najpóźniej do dnia 30 listopada 2019r. Jeśli rodzic złoży wniosek w październiku, dostanie świadczenie najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r. – ale z wyrównaniem jedynie od października. Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego na nowych zasadach, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r.

Od 2021 roku będzie obowiązywał okres świadczeniowy od 1 czerwca do 31 maja. Za to wnioski będzie można składać już od 1 lutego (przez internet) oraz od 1 kwietnia (dodatkowo w formie papierowej – pocztą lub w siedzibie MGOPS Złocieniec.

Wzór wniosku
https://www.gov.pl/web/rodzina/wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze-500-ktory-obowiazywac-bedzie-od-1-lipca-2019-r-tj-od-dnia-od-ktorego-swiadczenie-wychowawcze-przyslugiwac-bedzie-bez-kryterium-dochodowego

Link do strony MRPiPS
https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzina-500-plus