logo1

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W ZŁOCIEŃCU

logo bip

zdjecie

Informacje dotyczące koronawirusa SARS-CoV-2
znajdują się na stronie internetowej
http://wsse.szczecin.pl

Ponadto informujemy, że uruchomiono infolinię
Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącą koronawirusa SARS-CoV-2, 
czynną przez całą dobę, 7 dni w tygodniu - pod numerem 800 190 590.

Infolinia ma charakter edukacyjno - informacyjny.

piątek, 28 września 2018 08:44

Zmiany kryteriów dochodowych

Z uwagi na zmianę obowiązujących w pomocy społecznej kryteriów dochodowych od 1 października 2018r zmianie ulegnie wysokość świadczeń - zasiłku stałego i zasiłku okresowego otrzymywanych na podstawie wcześniej wydanych decyzji. Od 1 października 2018 r kryterium dla osoby:
- samotnie gospodarującej - 701 zł z dotychczasowego 634 zł,
- dla osoby w rodzinie - 528 zł z dotychczasowego 514 zł. Wysokość obowiązującego kryterium dochodowego wpływa na uprawnienia i wysokość świadczeń z pomocy społecznej.

Zmiana obowiązujących kryteriów dochodowych wpłynie również na inne formy pomocy w tym usługi opiekuńcze, pobyty w Domach pomocy społecznej, Ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych. Wiąże się to również z ponoszoną odpłatnością za te formy pomocy.
W związku z powyższym od 1 października 2018r dokonywana będzie analiza uprawnień do otrzymywanych świadczeń i dokonywane będą zmiany wysokości świadczeń i odpłatności z uwzględnieniem nowych obowiązujących kryteriów do w/wym. form pomocy.
Wydawane w sprawie świadczeń decyzje administracyjne uwzględniać będą nowe, obowiązujące od 1 października 2018r kryteria dochodowe i odpowiednio prawidłowe wysokości świadczeń i kwoty wnoszonych zobowiązań .

Kierownik MGOPS
Grażyna Buczek

piątek, 28 września 2018 08:37

Żarówka dla seniora

Szanowna/y Pani/Pan
Senior 90+

W ramach akcji „Żarówka dla seniora” zorganizowanej wspólnie przez Burmistrza Złocieńca Pana Krzysztofa Zacharzewskiego i pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu we współpracy z firmą ALLEDO Sp. z o.o. i Philips Lighting odwiedzimy Panią /Pana w domu w poniedziałek tj. 1 października 2018 r. w godzinach 9,00 – 13,00.
Z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych odwiedzimy seniorów mieszkających w mieście, w następnej kolejności seniorów z terenu wiejskiego.
Każdy senior, mieszkający w Gminie Złocieniec, który ukończył 90 lat zostanie zaopatrzony w żarówki energooszczędne typu Led, które przekażemy w czasie wizyty (jeśli będzie potrzeba zamontujemy). Bardzo prosimy o obecność w domu we wskazanym dniu i czasie.

z pozdrowieniami - organizatorzy akcji
Burmistrz Złocieńca i pracownicy
Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Złocieńcu

piątek, 14 września 2018 14:40

Wypłata świadczenia "Dobry start"

 

Wypłata świadczenia "Dobry start"

18 września 2018

piątek, 03 sierpnia 2018 08:52

Ogłoszenie

Ze względu na wysokie temperatury
w dniach, w których temperatura przekraczy 30OC

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
będzie czynny do godz. 13.00

Za utrudnienia przepraszamy

czwartek, 02 sierpnia 2018 10:14

Informacja

UWAGA!
Zbiórka dzieci wyjeżdżających na kolonie do Białego Dunajca

W DNIU 18.08.2018r. O GODZ. 16.10
PRZY DWORCU PKP
powrót
W DNIU 28.08.2018r. O GODZ. 11.28
DWORZEC PKP

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złocieńcu w oparciu o art.29 ust.1,2 i art.30 ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2018r. poz.998 z późn.zm.) zaprasza do współpracy osoby i rodziny zainteresowane wsparciem rodzin przeżywających trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci. Pomoc i wspieranie tych rodzin wyrażać się będzie przyjęciem na siebie roli RODZINY WSPIERAJĄCEJ.
Zadaniem rodziny wspierającej nie jest wyręczanie, lecz aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinach tego wymagających. Formy pomocy mogą być bardzo różne, uzależnione od potrzeb oraz współpracy między zainteresowanymi. Dotyczyć one mogą: wskazówek dotyczących sprawowania opieki i wychowania dzieci, kształtowania i wypełniania podstawowych ról społecznych, organizacji czasu rodziny, pomocy w nauce, racjonalnego prowadzenia budżetu domowego oraz prowadzenia gospodarstwa domowego.