logo1

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W ZŁOCIEŃCU

logo bip

Informacje dotyczące koronawirusa SARS-CoV-2
znajdują się na stronie internetowej
http://wsse.szczecin.pl

Ponadto informujemy, że uruchomiono infolinię
Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącą koronawirusa SARS-CoV-2, 
czynną przez całą dobę, 7 dni w tygodniu - pod numerem 800 190 590.

Infolinia ma charakter edukacyjno - informacyjny.

czwartek, 22 sierpnia 2019 09:31

Pomoc materialna w formie stypendium szkolnego

Napisane przez

Od dnia 2 września 2019r. można składać wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego na rok 2019/2020.
Pomoc materialna przysługuje:

  • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
  • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno- wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

Stypendium szkolne przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej
wynikającej z niskich dochodów w rodzinie (miesięczny dochód na 1 osobę nie może przekraczać kwoty 528 zł) w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, narkomania a także gdy rodzina jest niepełna.

W celu ustalenia uprawnienia do otrzymania stypendium szkolnego – wraz z wnioskiem należy składać dokumenty świadczące o dochodzie rodziny w miesiącu sierpniu 2019r. potwierdzające uzyskiwane dochody członków rodziny wspólnie zamieszkujących i prowadzących wspólne gospodarstwo domowe tj.:

  • zaświadczenie od pracodawcy o dochodach brutto, netto uzyskanych w miesiącu sierpniu 2019 r. albo oświadczenie o wysokości dochodów w miesiącu sierpniu 2019r.
  • oświadczenie w przypadku osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, uwzględniające sytuację zawodową
  • w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego – zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego (z wyszczególnieniem hektarów przeliczeniowych),
  • wyroki sądowe o zasądzonych alimentach,
  • decyzję z ZUS, KRUS potwierdzającą pobieranie świadczeń emerytalnych, rentowych,
  • zaświadczenie o pobieranych stypendiach,
  • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za 2018 r. w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej,
  • zaświadczenie potwierdzające uczęszczanie ucznia/uczennicy do szkoły (dot. uczniów szkół ponadgimnazjalnych)

Kompletne wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać do dnia 16 września 2019 r., a w przypadku słuchaczy kolegiów do dnia 15 października danego roku szkolnego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złocieńcu, pokój nr 201
Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego składa się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
Druki wniosków można pobrać od 19 sierpnia 2019 r. w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złocieńcu pokój nr 201 lub na stronie internetowej mgops.zlocieniec.pl - zakładka formy wsparcia - druki.