logo1

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W ZŁOCIEŃCU

logo bip

Informacje dotyczące koronawirusa SARS-CoV-2
znajdują się na stronie internetowej
http://wsse.szczecin.pl

Ponadto informujemy, że uruchomiono infolinię
Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącą koronawirusa SARS-CoV-2, 
czynną przez całą dobę, 7 dni w tygodniu - pod numerem 800 190 590.

Infolinia ma charakter edukacyjno - informacyjny.

Pomoc materialna dla uczniów w roku szkolnym 2022/2023

Kiedy należy złożyć wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2022/2023

Wnioski o przyznanie stypendium szkolne wraz załączonymi dokumentami należy składać w nieprzekraczalnym terminie tj.:
• od 1 do 15 września 2022 roku w przypadku uczniów szkół
• od 1 do 15 października 2022 roku w przypadku słuchaczy kolegiów

Pomoc materialna przysługuje:
· uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż niż do ukończenia 24 roku życia
· wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno- wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

Kto może ubiegać się o przyznanie stypendium szkolnego?
1. Stypendium szkolne mogą otrzymać uczniowie zamieszkujący na terenie miasta i gminy Złocieniec, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania a także, gdy rodzina jest niepełna.

2. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż kwota o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.) czyli kwota 600,00 zł netto

Wniosek o stypendium szkolne należy złożyć na każdego ucznia oddzielnie.

Z wnioskiem o stypendium szkolne należy złożyć:
• zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto uzyskanych przez członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku (tj. sierpień 2022 r.), a w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony
• zaświadczenie, decyzja o wysokości renty, emerytury lub świadczeń przedemerytalnych,
• dokument potwierdzający otrzymane lub ponoszone alimenty (tj. wyrok Sądu, ugoda)
• zaświadczenie z Urzędu Miejskiego o ilości posiadanych hektarów przeliczeniowych oraz kserokopia ostatniego dowodu wpłaty składek KRUS
• zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za 2021 r. w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej
• zaświadczenia ze szkoły ponadpodstawowej z wyszczególnieniem czy uczeń korzysta ze stypendium i w jakiej kwocie
• oświadczenie w przypadku osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, uwzględniające sytuację zawodową

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymanego stypendium szkolnego. O zasiłek szkolny można się ubiegać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego powinien zawierać dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego.

Druki wniosków można pobrać od 16 sierpnia 2022 r. w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złocieńcu lub na stronie internetowej mgops.zlocieniec.pl - zakładka formy pomocy

Załączniki:

 Wniosek_o_przyznanie_pomocy_Stypendia str. 1

Wniosek_o_przyznanie_pomocy_Stypendia str. 2

Wniosek_o_przyznanie_pomocy_Stypendia str. 3

Wniosek_o_przyznanie_pomocy_Stypendia str. 4

Zaświadczenie o dochodach

Oświadczenie

Wszczęcie postępowania + RODO