logo1

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W ZŁOCIEŃCU

logo bip

Informacje dotyczące koronawirusa SARS-CoV-2
znajdują się na stronie internetowej
http://wsse.szczecin.pl

Ponadto informujemy, że uruchomiono infolinię
Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącą koronawirusa SARS-CoV-2, 
czynną przez całą dobę, 7 dni w tygodniu - pod numerem 800 190 590.

Infolinia ma charakter edukacyjno - informacyjny.

piątek, 01 grudnia 2017 13:41

Zarządzenie nr 2/2017 MGOPS

Napisane przez

Zarządzenie nr 2/ 2017 MGOPS Kierownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu z dnia 22.11.2017r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz aktywnej integracji i reintegracji zawodowej i społecznej w ramach realizacji projektu pn. ,,Druga szansa na przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.1Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej; Umowa nr RPZP.07.01.00-32-K718/17-00 RPPK.08.01.00 realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Złocieńcu w okresie od 16 listopada 2017 r. do 31 grudnia 2020 r.

zarządzam co następuje
§1
1.Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz aktywnej integracji i reintegracji o charakterze społecznym i zawodowym w ramach realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złocieńcu w okresie od 16 listopada 2017 r. do 31 grudnia 2020 r. projektu pn. „Druga szansa na przyszłość”, Działanie 7.1Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej; Umowa nr RPZP.07.01.00-32-K718/17-00 opracowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do zarządzenia.
§ 2
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert publikuje się poprzez jego zamieszczenie
1) Na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej
2) Na tablicy ogłoszeń Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złocieńcu
3) Na stronie internetowej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złocieńcu
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

Załącznik 1 do Zarządzenia Nr 2/2017
Kierownika MGOPS w Złocieńcu z dnia 22.11.2017r
OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 11ust.1 i 2, art.13, art. 15 -art. 18a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r., poz. 1817 z późn. zm.) oraz upoważnienia Burmistrza Złocieńca z dnia 12 czerwca 2017 r. dla zastępcy Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz aktywnej integracji i reintegracji o charakterze zawodowym w ramach realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złocieńcu w okresie od 16 listopada 2017 r. do 31 grudnia 2020 r. projektu pn. „Druga szansa na przyszłość”, Działanie 7.1Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej; Umowa nr RPZP.07.01.00-32-K718/17-00 opracowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Działania: Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym zwiększająca ich zatrudnienie prowadzona przez ośrodki pomocy społecznej/powiatowe centra pomocy rodzinie;
Zlecenie realizacji zadania publicznego w poniższym zakresie nastąpi w formie powierzenia i udzielenia dotacji na sfinansowanie realizacji zadania:

Rozdział I
Zakres i rodzaj zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację

 lp Rodzaj zadania Wysokość środków
1.  Zajęcia reintegracji społecznej i zawodowej dla 30
mieszkańców Gminy Złocieniec w Centrum Integracji Społecznej (CIS)
 405.000,00

 

1.Konkurs obejmuje powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Złocieniec w zakresie:
1)organizacji i przeprowadzenia zajęć z zakresu reintegracji społecznej w CIS – grupowe i indywidualne dla 3 grup po 10 osób przy czym uczestnictwo w poszczególnych grupach trwać będzie po 12 miesięcy. Planowane rozpoczęcie uczestników 1 grupy w grudniu 2017 roku.
2) organizacji i przeprowadzenia zajęć z zakresu reintegracji zawodowej w tym przyuczenia zawodowego w CIS zgodnie z zdiagnozowanymi potrzebami- dla 3 grup po 10 osób,
3) kursów podnoszących kompetencje dla co najmniej 6 osób,
4)certyfikowanych szkoleń (prowadzących do uzyskania kwalifikacji zawodowych przez podmioty posiadające uprawnienia do oceny, walidacji i certyfikacji w obszarach kwalifikacji nabywanych przez uczestników projektu)- w przypadku zdiagnozowanych potrzeb i preferencji uczestnika, z uwzględnieniem zasady równości szans i niedyskryminacji na rynku pracy. Dobór rodzaju szkoleń będzie miał na celu uzupełnienie posiadanych kwalifikacji lub zdobycie zupełnie nowych, dostosowanych do potrzeb lokalnego rynku pracy.
5)zajęcia mogą się odbywać przez nie mniej niż 6 godzin dziennie od poniedziałku do piątku w przypadku szkoleń związanych z uzyskaniem uprawnień –zależnie od programu- za zgodą uczestnika/-czki projektu.
5)Planowany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30.11.2020
6)Miejsce prowadzenia zajęć reintegracji społecznej i zawodowej: Gmina Złocieniec- w przypadku kursów/szkoleń – w miejscu skierowania -za zgodą uczestnika/-czki projektu.
7)Zleceniobiorca zapewni warunki realizacji zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Pomieszczenia, w których realizowane będą szkolenia muszą spełniać następujące wymogi:
-wyposażenie w zaplecze sanitarne,
-wielkość sal dostosowana do liczby uczestników szkolenia,
-sale wyposażone w odpowiednią liczbę stołów i krzeseł, każdy z uczestników usługi w trakcie zajęć teoretycznych musi mieć zapewnione miejsce siedzące,
-w przypadku zajęć przyuczenia zawodowego zapewnienie odpowiednich narzędzi i materiałów oraz sprzętu
8)Zleceniobiorca zapewni odpowiednie warunki i możliwość uczestniczenia conajmniej 5 osobom niepełnosprawnym
9)Do realizacji zadania Zleceniobiorca zapewni uczestnikom odpowiednie materiały szkoleniowe/materiały edukacyjne/ubrania robocze dostosowane również do potrzeb osób z niepełnosprawnością, które po zakończeniu zadań przejdą w posiadanie uczestników projektu.
10)Zleceniobiorca zorganizuje i pokryje koszty badań lekarskich, ubezpieczenie grupowe oraz zapewnieni deputat żywnościowy.
11)W sytuacji skierowania na realizowaną usługę nowego Uczestnika, w miejsce osoby, która przerwała udział w projekcie, Zleceniobiorca zobowiązany jest do pokrycia kosztów jej uczestnictwa w ramach przyznanej dotacji.
12)Zleceniobiorca zobowiązuje się do monitorowania uczestnictwa w projekcie i bieżącego informowania Zleceniodawcy w zakresie obowiązujących wskaźników, obecności i efektywności zgodnie z zawartą umową.

2.Zleceniobiorca będzie ponadto zobowiązany do:
1)realizacji zadania zgodnie z obowiązującymi wytycznymi tj. instrumentami prawnymi wydawanymi przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego określające ujednolicone warunki i procedury wdrażania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na podstawie art.5 ust.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014r o zasadach realizacji programów w zakresie polityk spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2010,
2)bieżącego (miesięcznego) prowadzenia sprawozdań z przeprowadzonych zajęć, list obecności, analiz, osiąganych wskaźników,
3)prowadzenia wykazu osób skierowanych na kursy /szkolenia, zapytań ofertowych do uprawnionych instytucji szkoleniowych
4)prowadzenia dokumentacji przebiegu zajęć stanowiącej:
-list obecności,
-kart doradczych,
-zawartych umów,
-rejestru wydanych materiałów szkoleniowych, odzieży, deputatu żywnościowego, zaświadczeń/certyfikatów oraz innych dokumentów potwierdzających uczestnictwo i ukończenie uczestnictwa,
5)osiągnięcie wymaganych wskaźników tj. w zakresie poszukiwania pracy po opuszczeniu projektu- 8 osób, pracujących po opuszczeniu projektu-5 osób (umowa na co najmniej ½ etatu przez co najmniej 3 miesiące).
3.Wysokość kwoty przeznaczonej na realizację zadania przez podmiot wyłoniony podczas konkursu ofert w roku 2016 wynosiła 00,00 zł brutto, w roku 2015 wynosiła 00,00 zł brutto.
Grupę docelową w projekcie stanowią:
Wsparcie skierowane jest do 30osób- mieszkańców Gminy Złocieniec, w tym 20 K i 10 M w tym 5 ON (3K i 2M)zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej z różnych/wielu przyczyn zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.)

Rozdział II
Zasady przyznawania dotacji i warunki realizacji zadania
1.Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie kompletnej dokumentacji, o której mowa w Rozdziale III, pkt. 2 i 3 ogłoszenia.
2.Ofertę może złożyć Centrum Integracji Społecznej:
1)prowadzące działalność statutową w zakresie zadań objętych przedmiotem konkursu, działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późno zm.) ;
2) prowadzące działalność zgodną z ustawa o zatrudnieniu socjalnym z dnia 19 października 2016 (tj. Dz. U. z 2016 poz.1828.) ;
3)posiadają co najmniej dwuletnie doświadczenie w obszarze aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i /lub ubóstwem oraz realizacji projektów unijnych
4)realizowały zadania na rzecz mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym i/lub ubóstwem z Gminy Złocieniec,
5)posiadają niezbędny potencjał organizacyjny i osobowy do realizacji zadania w gminie Złocieniec w ramach Projektu „Druga szansa na przyszłość”
3. Oferta winna obejmować realizację wszystkich działań wymienionych w Rozdziale I.
4. Przyznanie dotacji na realizację zadania nastąpi na podstawie umowy z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana w konkursie.
5.Szczegółowe warunki finansowania, realizacji i rozliczenia zadania określi umowa zawarta pomiędzy Oferentem, którego oferta zostanie wybrana w konkursie a Gminą Złocieniec reprezentowaną przez Panią Wandę Beker–zastępcę Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu na podstawie upoważnienia Burmistrza Złocieńca z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu
6.Termin realizacji zadania ustala się na okres od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2020 r.
7.Wyłoniony podczas Konkursu podmiot może zostać wezwany do złożenia częściowych sprawozdań z wykonania zadania publicznego.
8.Wydatkowanie środków finansowych z dotacji możliwe jest od dnia podpisania umowy realizacji zadania publicznego.
10.Oferent realizując zadanie zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2014 r., poz. 126 ze zm.).

Rozdział III
Termin, miejsce składania ofert oraz wymagana dokumentacja
1.Oferty należy złożyć osobiście w sekretariacie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu lub wysłać na adres:
78-520 Złocieniec ul.Pl.650 lecia 1 do dnia 22 grudnia 2017 r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu).
Oferty złożone po terminie nie będą objęte procedurą konkursową.
2.Oferta musi być złożona na wzorze oferty określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznego oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 poz. 1300).
3.Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Konkurs na realizację zadań zleconych w ramach projektu pn. „Druga szansa na przyszłość”. Koperta powinna być opisana z oznaczeniem nazwy i adresu oferenta.
4.Oferta musi być podpisana przez osoby zgodnie ze statutem i KRS lub z innym właściwym rejestrem i opatrzona pieczęcią imienną.
5.Każda strona kopii dokumentów winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do podpisania oferty zgodnie ze statutem i KRS lub z innym właściwym rejestrem i opatrzona pieczęcią imienną.
6.Na niniejszy konkurs uprawniony podmiot może złożyć maksymalnie 1 ofertę.
7.Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
1)statut;
2)aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym) odpis z właściwego rejestru; w przypadku organizacji zarejestrowanych w KRS dopuszcza się wydruk ze strony https://ems.gov.pl;
3)dokumenty potwierdzające posiadany status Centrum Integracji Społecznej
4)dokumenty potwierdzające posiadanie co dwuletniego doświadczenia w obszarze aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i/lub ubóstwem z Gminy Złocieniec i realizacji projektów unijnych tj. wykaz działań zrealizowanych w obszarze aktywizacji społecznej i zawodowej w okresie co najmniej 2 lat,
5)oświadczenie o dysponowaniu odpowiednim potencjałem organizacyjnym, niezbędnym do realizacji zadań zleconych w ramach w/w Projektu
10) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru -dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów).

Rozdział IV
Termin, tryb i kryteria wyboru ofert
1.Oceny formalnej i merytorycznej ofert dokonuje Komisja konkursowa powołana zarządzeniem przez Kierownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu
2.Przewiduje się następujący tryb postępowania konkursowego:
1)sprawdzenie pod względem formalnym. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, nie podlegają rozpatrzeniu pod względem merytorycznym;
2)oferty zweryfikowane pozytywnie pod względem formalnym, są rozpatrywane pod względem merytorycznym przez Komisję.
3)z posiedzenia Komisji sporządza się protokół
4)Komisja przedstawia protokół z posiedzenia wyboru ofert i określenia wysokości przyznanej dotacji
5)ostatecznego wyboru, zatwierdzenia ofert, określenia wysokości przyznanej dotacji dokonuje Zastępca kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu.
3.Wyniki otwartego konkursu ofert zawierające nazwę Oferenta, nazwę zadania publicznego, wysokość przyznanych środków publicznych ogłoszone zostaną:
-na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
-na tablicy ogłoszeń Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu.
-na stronie internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu.
4. Informacje o konkursie uzyskać można w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złocieńcu (tel. 943671248,).
5.Oferent wybrany do realizacji przyjętego zadania zostanie poinformowany telefonicznie o terminie zawarcia umowy.