logo1

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W ZŁOCIEŃCU

logo bip

czwartek, 10 maja 2018 10:17

Zarządzenie Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu

Napisane przez

ZARZĄDZENIE NR 9/2018 KIEROWNIKA MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZŁOCIEŃCU z dnia 9 maja 2018 r.

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w formie wspierania jego wykonania w zakresie „Działalność na rzecz aktywnej integracji i reintegracji zawodowej i społecznej w ramach realizowanego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złocieńcu w okresie od 16 listopada 2017 r. do 31 grudnia 2020 projektu pn. „Druga szansa na przyszłość” – Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/ lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno – zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej; Umowa nr RPZP.07.01.00-32.K718/17 RPPK.08.0100 opracowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie: Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym zwiększająca ich zatrudnienie prowadzona przez ośrodki pomocy społecznej/ powiatowe centra pomocy rodzinie

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1, ust. 4 i ust. 6 Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1828, z 2018 r. poz. 650), zarządza się, co następuje:

§1. W związku z tym, że zgodnie ze stanowiskiem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie zawartym w piśmie z dnia 8 marca 2018r. nr XI.0530.15.AD.2018, nie jest prawnie dopuszczalne udzielenie dotacji na realizację reintegracji zawodowej i społecznej oraz niezbędną obsługę działalności Centrum w tym zakresie na rzecz Centrum Integracji Społecznej ze środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie: Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym zwiększająca ich zatrudnienie prowadzona przez ośrodki pomocy społecznej/ powiatowe centra pomocy rodzinie, unieważnia się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w formie wspierania jego wykonania w zakresie „Działalności na rzecz aktywnej integracji i reintegracji zawodowej i społecznej w ramach realizowanego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złocieńcu w okresie od 16 listopada 2017 r. do 31 grudnia 2020 projektu pn. „Druga szansa na przyszłość” – Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/ lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno – zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej; Umowa nr RPZP.07.01.00-32.K718/17 RPPK.08.0100 opracowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie: Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym zwiększająca ich zatrudnienie prowadzona przez ośrodki pomocy społecznej/ powiatowe centra pomocy rodzinie.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu, na tablicy ogłoszeń Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu oraz na stronie internetowej Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu.

KIEROWNIK MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ W ZŁOCIEŃCU
Grażyna Buczek