logo1

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W ZŁOCIEŃCU

logo bip

piątek, 28 września 2018 08:44

Zmiany kryteriów dochodowych

Napisane przez

Z uwagi na zmianę obowiązujących w pomocy społecznej kryteriów dochodowych od 1 października 2018r zmianie ulegnie wysokość świadczeń - zasiłku stałego i zasiłku okresowego otrzymywanych na podstawie wcześniej wydanych decyzji. Od 1 października 2018 r kryterium dla osoby:
- samotnie gospodarującej - 701 zł z dotychczasowego 634 zł,
- dla osoby w rodzinie - 528 zł z dotychczasowego 514 zł. Wysokość obowiązującego kryterium dochodowego wpływa na uprawnienia i wysokość świadczeń z pomocy społecznej.

Zmiana obowiązujących kryteriów dochodowych wpłynie również na inne formy pomocy w tym usługi opiekuńcze, pobyty w Domach pomocy społecznej, Ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych. Wiąże się to również z ponoszoną odpłatnością za te formy pomocy.
W związku z powyższym od 1 października 2018r dokonywana będzie analiza uprawnień do otrzymywanych świadczeń i dokonywane będą zmiany wysokości świadczeń i odpłatności z uwzględnieniem nowych obowiązujących kryteriów do w/wym. form pomocy.
Wydawane w sprawie świadczeń decyzje administracyjne uwzględniać będą nowe, obowiązujące od 1 października 2018r kryteria dochodowe i odpowiednio prawidłowe wysokości świadczeń i kwoty wnoszonych zobowiązań .

Kierownik MGOPS
Grażyna Buczek