logo1

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W ZŁOCIEŃCU

logo bip

wtorek, 09 kwietnia 2019 10:26

Posiedzenie zespołu interdyscyplinarnego w gminie Złocieniec

Napisane przez

W dniu 8 marca 2019 r. o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Złocieńcu odbyło się pierwsze posiedzenie zespołu interdyscyplinarnego w gminie Złocieniec, zwołanego przez Burmistrza Złocieńca celem dokonania wyboru przewodniczącego zespołu i wiceprzewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego w gminie Złocieniec.

Na podstawie art. 9 b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz.U. z 2015 r. poz. 1390 ) zespół interdyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań n/w podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:

 1. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;

 2. podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;

 3. inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;

 4. rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym;

 5. inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Zespół interdyscyplinarny w gminie Złocieniec powołany został zarządzeniem nr 38/2019 Burmistrza Złocieńca w dniu 28 lutego 2019 r.

W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzi 20 przedstawicieli z n/w podmiotów tj. :

 • jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w Złocieńcu,

 • gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w Złocieńcu,

 • Policji w Złocieńcu,

 • oświaty w Złocieńcu

 • organizacji pozarządowych w Złocieńcu,

 • kuratorów zawodowych Sądu Rejonowego w Drawsku Pomorskim,

 • oraz przedstawicieli Straży Miejskiej w Złocieńcu.

W głosowaniu jawnym przewodniczącym zespołu interdyscyplinarnego w gminie Złocieniec została Pani Beata Roczniak, a jej zastępcą Pani Kamila Lewandowska – pracownicy Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu.

Na zakończenie posiedzenia Pan Krzysztof Zacharzewski – Burmistrz Złocieńca wręczył dotychczasowym członkom zespołu podziękowania za pracę społeczną, trud i zaangażowanie w rozwiązywaniu trudnych problemów oraz działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie Złocieniec.