logo1

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W ZŁOCIEŃCU

logo bip

czwartek, 04 lipca 2019 10:43

Informacja dot. nawałnicy

Napisane przez

W związku z nawałnicą, która przeszła dn.15.06.2019 nad Gminą Złocieniec informujemy, że do Urzędu Miejskiego i Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu wpłynęło 49 wniosków od osób poszkodowanych.
Wnioski dotyczą strat w uszkodzonych budynkach mieszkalnych i budynkach gospodarczych. W złożonych wnioskach ujęto również szkody, które nie są kwalifikowalne do pomocy.
Nikt nie został pozbawiony dachu nad głową i nie miał potrzeby opuszczenia swojego miejsca zamieszkania z uwagi na poczynione szkody.
Nie było ofiar śmiertelnych, nikt też nie zgłosił utraty zdrowia czy powstania problemów zdrowotnych związanychz ww. zdarzeniem losowym.

Złożono również dwa wnioski dotyczące szkód , gdzie nie ma podstaw do udzielenia pomocy, z uwagi na fakt, że nie dotyczą osób fizycznych (działalność gospodarcza i działalność Stowarzyszenia).

Wnioski dotyczące osób nie będących mieszkańcami Złocieńca (domki letniskowe Dłusko) zostały przekazane gminom właściwym wg miejsca ich stałego zamieszkania do załatwienia - zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Wnioski zostały wstępnie zweryfikowane, złożone zostało zapotrzebowanie na środki finansowe z budżetu państwa na pokrycie uznanych szkód.

Szkody szacowano zgodnie z obowiązującymi zasadami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie udzielania ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych pomocy finansowej w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej.

Wnioski o pomoc są na bieżąco weryfikowane przez pracowników socjalnych MGOPS Złocieniec i powołaną przez Burmistrza Złocieńca Komisję.

Złożone przez Gminę Złocieniec zapotrzebowanie o środki finansowe do Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie opiera się na wstępnie oszacowanych kwalifikowalnych szkodach.

Z uwagi na duże rozbieżności w ocenach poniesionych szkód zostanie powołany przez Gminę Złocieniec niezależny rzeczoznawca, który dokona fachowej oceny uszkodzeń budynków spowodowanych działaniem zjawisk atmosferycznych w związku z nawałnicą z dn.15.06.2019r.

Ocena rzeczoznawcy i zgromadzona w aktach spraw dokumentacja, w tym określająca prawo do uwzględnienia szkód będą podstawą do rozstrzygnięcia sprawy.

Wszystkie osoby, które złożyły wnioski, po ponownym zweryfikowaniu szkód i wpłynięciu środków na wypłaty, otrzymają decyzje administracyjne.

Grażyna Buczek
Kierownik MGOPS Złocieniec