logo1

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W ZŁOCIEŃCU

logo bip

Informacje dotyczące koronawirusa SARS-CoV-2
znajdują się na stronie internetowej
http://wsse.szczecin.pl

Ponadto informujemy, że uruchomiono infolinię
Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącą koronawirusa SARS-CoV-2, 
czynną przez całą dobę, 7 dni w tygodniu - pod numerem 800 190 590.

Infolinia ma charakter edukacyjno - informacyjny.

piątek, 03 stycznia 2020 12:04

Ogłoszenie - Nabór na stanowisko urzędnicze ds. kadr i administracji

Napisane przez

KIEROWNIK MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZŁOCIEŃCU
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE
ds. kadr i administracji
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złocieńcu, ul. Plac 650-lecia 1

 

1. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie lub inne zgodnie z art.11 ust.2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych
2) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku, objętym naborem,
5) nieposzlakowana opinia,
6) wykształcenie wyższe , preferowane o kierunku administracja , ekonomia ,
7) staż pracy: co najmniej półroczny, doświadczenie w pracy administracyjno-biurowej,
8) znajomość przepisów i zagadnień : ustaw o pracownikach samorządowych, kodeksu postępowania administracyjnego i kodeksu pracy.

2. Wymagania dodatkowe:

1) umiejętność obsługi komputera i pakietu biurowego wraz z oprogramowaniem,
2) obsługa urządzeń m.in. kserokopiarki, faxu, niszczarki itp.
3) umiejętność analizy dokumentów ,
4) umiejętność organizacji pracy własnej i wykonywania pracy w zespole,
5) łatwość nawiązywania i utrzymywania kontaktów interpersonalnych, komunikatywność, odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu, dyspozycyjność,
6) zaangażowanie i terminowość wykonywania zadań.

3. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:

1) zapewnienie właściwej organizacji pracy i sprawnego funkcjonowania Ośrodka,
2) prowadzenie spraw kadrowych pracowników , w tym; prowadzenie akt osobowych, ewidencjonowanie czasu pracy, urlopów i zwolnień lekarskich oraz usprawiedliwionej nieobecności;
3) kontrola dyscypliny pracy;
4) udzielanie pomocy w zakresie sporządzania zakresów czynności;
5) zapewnienie warunków do prowadzenia kontroli zewnętrznych, w tym prowadzenie Książki kontroli oraz gromadzenie dokumentacji dot. Kontroli;
6) prowadzenie naboru na wolne stanowiska pracy w Ośrodku;
7) prowadzenie ewidencji aktów prawnych Rady Miejskiej w Złocieńcu, Burmistrza i kierownika oraz przekazywanie kopii do realizacji pracowników wg właściwości;
8) zamawianie i ewidencjonowanie pieczęci służbowych pracowników i urzędowych ośrodka;
9) sporządzanie sprawozdań kadrowych, statystycznych i innych;
10) terminowe przygotowywanie skierowań pracowników na badania lekarskie;
11) współpraca z osobą wyznaczoną do czuwania nad bezpieczeństwem, higieną pracy i p.poż u pracodawcy;
12) prowadzenie składnicy akt;
13) prowadzenie oraz realizacja czynności zgodnie z zasadami i trybami określonymi w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w wewnętrznych regulaminach obowiązujących w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złocieńcu;
14) obsługa skrzynki e-PUAP;
15) archiwizowanie dokumentacji wytworzonej w sekcji.

4. Warunki pracy na danym stanowisku:

1) pomieszczenie biurowe znajduje się na II piętrze budynku w Złocieńcu przy ul. Plac 650-lecia 1 (w budynku jest platforma – winda dla osób niepełnosprawnych),
2) stanowisko pracy wynosi co najmniej 2m2 wolnej przestrzeni podłogi, wyposażone jest w zestaw komputerowy, niezbędne oprogramowanie, telefon,
3) oświetlenie w pomieszczeniu biurowym – naturalne i sztuczne.
4) dobry stan urządzeń higieniczno – sanitarnych oraz dobry stan techniczny mebli, sprzętu i innych urządzeń,
5) praca administracyjno – biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy, w tym przy komputerze powyżej 4 godziny dziennie,
6) odpowiedzialność materialna za powierzone mienie.

 

5. Informuje się, że w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złocieńcu, w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6%.

6. Wymagane dokumenty:

1) oferta z wnioskiem o zatrudnienie i listem motywacyjnym,
2) kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o pracę,
3) CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej i oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w trakcie naboru na cel naboru,
4) oświadczenie o niekaralności,
5) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
6) oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym pracę na stanowisku,
7) kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy oraz okresy prowadzenia działalności gospodarczej,
8) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,
9) kopia dokumentu, określonego w przepisach o służbie cywilnej, potwierdzającego znajomość języka polskiego dla kandydatów z obywatelstwem innym niż polskie,
10) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku kiedy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych,
11) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku kiedy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia , o którym mowa w art.13a ust.2 o pracownikach samorządowych.

7. Inne informacje dla kandydatów:

1) Wymagane dokumenty w oryginale lub kopie potwierdzone przez kandydata „za zgodność z oryginałem” należy składać w sekretariacie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Plac 650 lecia 1, 78-520 Złocieniec, pokój nr 206 (II piętro ) lub przesłać pocztą z dopiskiem „Nabór na urzędnicze stanowisko - ds. kadr i administracji w terminie do dnia 13 stycznia 2020 r. do godziny 15:00 .
Oferty, które wpłyną do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej po tym terminie, nie będą rozpatrywane,
2) każdy kandydat spełniający wymogi formalne zostanie powiadomiony o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej,
3) osoby podejmujące po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, zobowiązane będą do odbycia służby przygotowawczej, trwającej nie dłużej niż 3 miesiące i uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu kończącego służbę przygotowawczą;
4) informacja o kandydatach, przebiegu postępowania i wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.zlocieniec.pl; www.mgops.zlocieniec.pl oraz na tablicy informacyjnej ośrodka.
5) podstawę prawną usprawiedliwiającą przetwarzanie danych osobowych kandydatów stanowi artykuł 221 § 1 kp . Dane osobowe będą przetwarzane w procesie naboru – wskazane w art.221§ 1 kp oraz w art.6 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
6) dodatkowe uwagi: RODO – klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złocieńcu jest załączona do tego ogłoszenia.
7) informacji na temat naboru udziela pracownik sekretariatu ośrodka,

 Złocieniec, 03 stycznia 2020 r.

 

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Złocieńcu
Grażyna Buczek

KLAUZULA INFORMACYJNA
dla kandydata do zatrudnienia w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złocieńcu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, informuję, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złocieńcu reprezentowana przez Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu ul. Plac 650-lecia 1, 78-520 Złocieniec, tel.: 943671248, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. Do nadzoru nad prawidłowością przetwarzania Państwa danych osobowych Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się telefonicznie: nr 943671248, pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres korespondencyjny administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procedury rekrutacji w ramach prowadzonego naboru na stanowisko urzędnicze w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złocieńcu, na podstawie Kodeksu pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych - w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych oraz w zakresie szczególnych kategorii danych osobowych, na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b ww. rozporządzenia - w ramach wykonywania szczególnych praw przez Panią/Pana dotyczących pierwszeństwa zatrudnienia na stanowisku urzędniczym, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych oraz na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w zakresie w jakim podanie danych jest dobrowolne. Dobrowolne podanie w składanej ofercie wszelkich danych niewymaganych przepisami prawa jest traktowane jak wyrażenie zgody na ich przetwarzanie. W odniesieniu do takich informacji przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody oraz żądania ich sprostowania.
4. Posiada Pan/Pani, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, możliwość: dostępu do danych osobowych jej dotyczących, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Z uprawnień tych można skorzystać w siedzibie pracodawcy, składając wniosek na adres Administratora.
5. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO.
6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym, z wyjątkiem danych osobowych oznaczonych jako fakultatywne (nieobowiązkowe), których podanie jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w naborze.
7. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa w pkt. 3. Informacje o wynikach naboru z podaniem imienia i nazwiska osoby, którą komisja rekomenduje Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu jako najlepszej kandydatury w prowadzonym naborze, publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Złocieńcu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu – bip.mgops.zlocieniec.pl
8. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały profilowaniu.
9. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
10. Dane osobowe przetwarzane przez pracodawcę przechowywane będą przez:
1) w przypadku wskazania przez komisję i wyboru na stanowisko i podjęcia zatrudnienia – dokumenty zostają dołączone do teczki osobowej pracownika i przechowywane przez okres zatrudnienia oraz podlegają archiwizacji zgodnie z terminami określonymi przez kodeks pracy i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
2) w przypadku wskazania Pani/Pana kandydatury w protokole naboru lecz nie podjęcia zatrudnienia – przez okres prowadzonego naboru oraz przechowywane przez okres 3 miesięcy, licząc od daty ogłoszenia wyników naboru, po czym nieodebrana przez Panią/Pana oferta zostanie odesłana na wskazany w ofercie adres korespondencyjny;
3) w przypadku niezakwalifikowania Pani/Pana do kolejnych etapów postępowania konkursowego oraz niewskazania Pani/Pana kandydatury w protokole naboru - oferta może być odebrana przez Panią/Pana osobiście w siedzibie Administratora w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia wyniku naboru. Po tym terminie nieodebrana oferta zostanie odesłana na wskazany w ofercie adres korespondencyjny;
4) w przypadku danych podanych dobrowolnie do czasu wycofania zgody, lecz nie dłużej niż przez okresy wskazane powyżej.