logo1

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W ZŁOCIEŃCU

logo bip

Informacje dotyczące koronawirusa SARS-CoV-2
znajdują się na stronie internetowej
http://wsse.szczecin.pl

Ponadto informujemy, że uruchomiono infolinię
Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącą koronawirusa SARS-CoV-2, 
czynną przez całą dobę, 7 dni w tygodniu - pod numerem 800 190 590.

Infolinia ma charakter edukacyjno - informacyjny.

środa, 15 stycznia 2020 09:50

Ogłoszenie o naborze na stanowisko młodszy opiekun w Ośrodku Pomocy Społecznej

Napisane przez

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu

ogłasza nabór

na stanowisko młodszy opiekun w Ośrodku Pomocy Społecznej

 

1. Forma zatrudnienia: umowa o pacę w pełnym wymiarze czasu pracy( praca w terenie, na terenie gminy Złocieniec)
2. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie;
pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
nieposzlakowana opinia;
mile widziane doświadczenie w pracy z osobami starszymi, wymagającymi opieki;
b) wykształcenie średnie/ średnie zawodowe lub posiadanie dyplomu w zawodzie opiekunka środowiskowa, opiekun osób starszych i niepełnosprawnych, opiekun medyczny, asystent osobisty osoby niepełnosprawnej, pielęgniarka (bądź pokrewnym);

3. Wymagania dodatkowe:
a) umiejętność skutecznego komunikowania się;
b) umiejętność organizowania pracy w domu chorego,
c) znajomość topografii gminy Złocieniec;
d) samodzielność, odporność na stres, odpowiedzialność i dokładność w realizacji powierzonych zadań.

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku.

a) czynności higieniczno – pielęgnacyjne
b) czynności gospodarcze
c) czynności opiekuńcze
d) czynności aktywizujące społecznie

5. Wymagane dokumenty:
a) podpisane Curriculum Vitae;
b) podpisany list motywacyjny;
c) kserokopie dyplomów, świadectw potwierdzających wykształcenie oraz kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;
d) kserokopia świadectw pracy;
e) kwestionariusz osobowy;
f) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na podjęcie pracy na stanowisku młodszego opiekuna w ośrodku pomocy społecznej;
g) oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
h) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku osoby posiadającej ustalony stopień niepełnosprawności);
i) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych;
j) oświadczenie, że kandydat nie był skazany za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwa skarbowe;

6. Oświadczenie o treści:
„ Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną, dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych w celu procedury rekrutacyjnej. W szczególności zostałem (łam) poinformowany (a) o możliwości wycofania zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem. ”

7. Zgoda o treści:
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływy tych danych oraz uchylania dyrektywy 95/46/WE, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu, w celu wzięcia udziału w rekrutacji na stanowisko młodszy opiekun w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złocieńcu.

8. Informacja o kontaktowym numerze telefonicznym oraz adresie e-mail.

9. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty w oryginale lub kopie potwierdzone przez kandydata „za zgodność z oryginałem” należy składać w sekretariacie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Plac 650 lecia 1, 78-520 Złocieniec, pokój nr 206 (II piętro ) lub przesłać pocztą z dopiskiem: „Nabór na stanowisko – MŁODSZY OPIEKUN W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ w terminie do 30.06.2020r. do godziny 15:00 (liczyć się będzie data wpływu oferty do MGOPS w Złocieńcu).
Aplikacje niekompletne lub które wpłyną do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

10. Postępowanie dotyczące naboru:
Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami w siedzibie MGOPS w Złocieńcu i dokonanie wyboru pracownika na jej podstawie. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 0943671248
Zastrzega się możliwość odwołania naboru bez podania przyczyny.

KLAUZULA INFORMACYJNA dla kandydata do zatrudnienia w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złocieńcu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, informuję, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złocieńcu reprezentowana przez Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu ul. Plac 650-lecia 1, 78-520 Złocieniec, tel.: 943671248, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Do nadzoru nad prawidłowością przetwarzania Państwa danych osobowych Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się telefonicznie: nr 943671248, pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres korespondencyjny administratora.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procedury rekrutacji w ramach prowadzonego naboru na stanowisko urzędnicze w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złocieńcu, na podstawie Kodeksu pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych - w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych oraz w zakresie szczególnych kategorii danych osobowych, na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b ww. rozporządzenia - w ramach wykonywania szczególnych praw przez Panią/Pana dotyczących pierwszeństwa zatrudnienia na stanowisku urzędniczym, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych oraz na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w zakresie w jakim podanie danych jest dobrowolne. Dobrowolne podanie w składanej ofercie wszelkich danych niewymaganych przepisami prawa jest traktowane jak wyrażenie zgody na ich przetwarzanie. W odniesieniu do takich informacji przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody oraz żądania ich sprostowania.

4. Posiada Pan/Pani, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, możliwość: dostępu do danych osobowych jej dotyczących, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Z uprawnień tych można skorzystać w siedzibie pracodawcy, składając wniosek na adres Administratora.

5. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO.

6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym, z wyjątkiem danych osobowych oznaczonych jako fakultatywne (nieobowiązkowe), których podanie jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w naborze.

7. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa w pkt. 3. Informacje o wynikach naboru z podaniem imienia i nazwiska osoby, którą komisja rekomenduje Kierownikowi MiejskoGminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu jako najlepszej kandydatury w prowadzonym naborze, publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Złocieńcu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu – bip.mgops.zlocieniec.pl

8. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały profilowaniu.

9. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
10. Dane osobowe przetwarzane przez pracodawcę przechowywane będą przez:
1) w przypadku wskazania przez komisję i wyboru na stanowisko i podjęcia zatrudnienia – dokumenty zostają dołączone do teczki osobowej pracownika i przechowywane przez okres zatrudnienia oraz podlegają archiwizacji zgodnie z terminami określonymi przez kodeks pracy i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
2) w przypadku wskazania Pani/Pana kandydatury w protokole naboru lecz nie podjęcia zatrudnienia – przez okres prowadzonego naboru oraz przechowywane przez okres 3 miesięcy, licząc od daty ogłoszenia wyników naboru, po czym nieodebrana przez Panią/Pana oferta zostanie odesłana na wskazany w ofercie adres korespondencyjny;
3) w przypadku niezakwalifikowania Pani/Pana do kolejnych etapów postępowania konkursowego oraz niewskazania Pani/Pana kandydatury w protokole naboru - oferta może być odebrana przez Panią/Pana osobiście w siedzibie Administratora w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia wyniku naboru. Po tym terminie nieodebrana oferta zostanie odesłana na wskazany w ofercie adres korespondencyjny;
4) w przypadku danych podanych dobrowolnie do czasu wycofania zgody, lecz nie dłużej niż przez okresy wskazane powyżej.