logo1

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W ZŁOCIEŃCU

logo bip

Informacje dotyczące koronawirusa SARS-CoV-2
znajdują się na stronie internetowej
http://wsse.szczecin.pl

Ponadto informujemy, że uruchomiono infolinię
Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącą koronawirusa SARS-CoV-2, 
czynną przez całą dobę, 7 dni w tygodniu - pod numerem 800 190 590.

Infolinia ma charakter edukacyjno - informacyjny.

czwartek, 30 stycznia 2020 09:29

Pomoc osobom potrzebującym

Napisane przez

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złocieńcu informuje, że dnia 07-02-2020r. – Polski Czerwony Krzyż Oddział w Koszalinie - rozpoczyna realizację bezpośredniej dystrybucji żywności w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019 dla osób z terenu miasta i gminy Złocieniec.
Cel Programu to udzielenie wsparcia osobom doświadczającym trudności życiowe. Pomoc mogą otrzymywać osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i uzyskujące dochód netto, który nie przekracza odpowiednio:
- 1 402 zł netto w przypadku osoby samotnie gospodarującej, czyli dochód nieprzekraczający 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 701 zł).
- 1 056 zł netto w przypadku osoby w rodzinie, czyli dochód nieprzekraczający 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 528 zł).

Aby otrzymać pomoc żywnościową należy zgłosić się do Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu, w celu pobrania i wypełnienia skierowania.

Skierowania będą wydawane przez pracowników socjalnych od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 9 (od godz. 9 do godz.15 – skierowania będą wydawane w pokoju 202), natomiast w czwartek od godz. 7-15.

Osoby zakwalifikowane do odbioru żywności będą mogły odebrać żywność w siedzibie Polskiego Czerwonego Krzyża w Koszalinie ul.Grunwaldzka 20 we własnym zakresie tj.własnym środkiem transportu.

W związku z tym, że liczba osób, które mogą być obsłużone w jednym dniu jest ograniczona, prosimy przed wyjazdem po odbiór żywności o kontakt z PCK Koszalin, telefon: 094 34 250 33. Ponadto, informacji będziemy udzielać w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu, telefon do kontaktu 094 36 71248 wewn.24, osoby do kontaktu: Aniela Kmiecik i Katarzyna Kostrzewa.

Z poważaniem Kierownik MGOPS w Złocieńcu
Grażyna Buczek