logo1

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W ZŁOCIEŃCU

logo bip

Informacje dotyczące koronawirusa SARS-CoV-2
znajdują się na stronie internetowej
http://wsse.szczecin.pl

Ponadto informujemy, że uruchomiono infolinię
Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącą koronawirusa SARS-CoV-2, 
czynną przez całą dobę, 7 dni w tygodniu - pod numerem 800 190 590.

Infolinia ma charakter edukacyjno - informacyjny.

Karta Dużej Rodziny

karta grafika1

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Karcie Dużej Rodziny z dnia 5 grudnia 2014r. ( Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej poz. 785 z 06 czerwca 2016)

Karta będzie uprawniała do korzystania ze zniżek na wstęp na przykład do niektórych muzeów, instytucji wystawienniczych, parków narodowych, rezerwatów przyrody, obiektów rekreacyjno – sportowych. Każda instytucja, która przyzna rodzinom wielodzietnym uprawnienia, będzie miała prawo do posługiwania się znakiem” Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”

Jak napisano w rządowym komunikacie: ulgi, zniżki i inne uprawnienia mogą przyznawać rodzinom wielodzietnym podmioty inne niż instytucje podległe ministrom, np. jednostki organizacyjne funkcjonujące na różnych szczeblach samorządu terytorialnego (np. muzea samorządowe) oraz przedsiębiorstwa prywatne, np. sklepy, restauracje, hotele.
Rodzicom oraz małżonkom rodziców wchodzących w skład rodzin wielodzietnych będzie przysługiwać ulga 37 proc. w przejazdach jednorazowych koleją (pociągi osobowe, pośpieszne i ekspresowe). Na przejazdy koleją w ramach imiennych biletów miesięcznych ulga wyniesie 49 proc. (pociągi osobowe i pośpieszne). Ponadto posiadacze Kart będą zwolnieni z opłat za wstęp do parku narodowego lub na niektóre jego obszary. Zapłacą też niższe opłaty paszportowe.

• w wieku do 18 roku życia,
• do 25 roku życia w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje,
• bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności: ( ksero dokumentów )

- w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
- w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
- w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
- w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
- w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
- w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
- w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej –oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
- W przypadku osób, o których mowa w art. 5 pkt 2, składając wniosek o przyznanie Karty, poza dokumentami, o których mowa w ust. 4, okazuje się dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- Oświadczenia zawarte we wniosku oraz oświadczenia, o których mowa w ust. 4 pkt 1, 4 i 7, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”.
Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Pełną informację na temat zasad przyznawania i wydawania KDR można uzyskać w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złocieńcu piętro II pokój nr 201,
tel. 94 36712 48 , 94 36727 67 wew.32

Wzór wniosku oraz wzory oświadczeń można pobrać ze strony :
mgops.zlocieniec.pl zakładka: Formy wsparcia i pomocy społecznej

Wykaz zniżek zamieszczony jest na stronie internetowej: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
- www.mpips.gov.pl
- www.rodzina.gov.pl
- www.empatia.mpips.gov.pl