logo1

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W ZŁOCIEŃCU

logo bip

Informacje dotyczące koronawirusa SARS-CoV-2
znajdują się na stronie internetowej
http://wsse.szczecin.pl

Ponadto informujemy, że uruchomiono infolinię
Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącą koronawirusa SARS-CoV-2, 
czynną przez całą dobę, 7 dni w tygodniu - pod numerem 800 190 590.

Infolinia ma charakter edukacyjno - informacyjny.

Klauzula - MILCZĄCE ZAŁATWIENIE SPRAWY

Informuje się Pana/Panią zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o  ochronie danych) zwane w dalszej części RODO, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest: Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  2. Z inspektorem ochrony danych w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej można skontaktować się pod nr telefonu 94 367 12 48 poprzez e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w związku z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu realizacji zadań w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.).
  4. Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pana/Pani danych, w tym państwa trzecie, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
  5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji postępowania prowadzonego przez organ oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
  6. Na zasadach określonych w RODO posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprosto­wania lub ograniczenia przetwarzania.
  7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarza­nie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.
  8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości realizacji zadania, o które wnosi wnioskodawca.
  9. Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.
  10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami.