logo1

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W ZŁOCIEŃCU

logo bip

piątek, 20 kwietnia 2018 10:20

Informacja

Napisane przez

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złocieńcu, Sekcja Świadczeń Rodzinnych, pok. 216, informuje, iż od dnia 01.01.2018r. organem właściwym do rozpatrywania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń wychowawczych z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego jest Wojewoda Zachodniopomorski.
W związku z powyższym w przypadku zatrudnienia jednego z członków rodziny za granicą konieczne jest dostarczenie do organu właściwego wraz z wypełnionym wnioskiem o ustalenie prawa do ww. świadczeń następujących dokumentów:

- dokument A1 wystawiony przez ZUS w przypadku pracownika oddelegowanego do pracy za granicę przez polskiego pracodawcę
- kserokopię umowy o pracę, kserokopię kontraktu lub potwierdzenie zarejestrowania działalności gospodarczej
- oświadczenie strony o miejscu zamieszkania za granicą oraz o adresie zagranicznego pracodawcy
- zagraniczny numer podatkowy bądź numer ubezpieczenia
- kserokopię decyzji przyznającej świadczenia rodzinne za granicą
- dokumenty potwierdzające status zawodowy rodzica mieszkającego w Polsce (np. decyzję o przyznaniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, kserokopię umowy o pracę, decyzję o przyznaniu renty, innego świadczenia z ZUS, zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu rolniczemu, itp.)
- dokumenty potwierdzające wysokość dochodów osiąganych za granicą - w przypadku ubiegania się o świadczenie uzależnione od kryterium dochodowego