logo1

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W ZŁOCIEŃCU

logo bip

Administrator

Administrator

wtorek, 30 stycznia 2018 12:14

Postaw na aktywność

postaw b

Szanowni państwo, uprzejmie informujemy, że rozpoczyna się dystrybucja żywności w ramach w/w programu.

Osoby i rodziny, które złożyły stosowne wnioski i zakwalifikowały się do pomocy - prosimy o zapoznanie się z harmonogamem wydawania i dostosowaniem się do wyznaczonych terminów.

 W związku z dużą ilością należnych artykułów żywnościowych ok. 50 kg/osobę, prosimy o zapewnienie odbioru własnym transportem.

piątek, 29 grudnia 2017 08:07

Ogłoszenie

Caritas Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Złocieńcu informuje, że

będzie rozprowadzała artykuły żywnościowe

w ramach funduszu europejskiej pomocy najbardziej potrzebującym (fead) według harmonogramu:

02.01. 2018 nazwiska od N - O
03.01.2018 nazwiska na literę P
04.01.2018 nazwiska na literę R
05.01 - 9.01.2018 nazwiska na literę S
10.01.2018 nazwiska od T - U
11.01.2018 nazwiska na literę W
12.01. 2018 nazwiska na litery Z - Ż
Godziny wydawania 9.00-15.00
Z uwagi na dużą ilość artykułów o wadze ok. 50kg/osobę prosimy zapewnić odbiór własnym transportem.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złocieńcu informuje, że przystąpił do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Pomoc w ramach Programu udzielana jest osobom i rodzinom spełniającym kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej, tj.:

* 1 268 zł dla osoby samotnie gospodarującej
* 1 028 zł dla osoby w rodzinie),
na podstawie skierowania wystawionego przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

piątek, 15 grudnia 2017 13:27

Życzenia

Zyczenia

czwartek, 14 grudnia 2017 19:55

Ogłoszenie o naborze

B U R M I S T R Z   Z Ł O C I E Ń C A
ogłasza nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze
kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (MGOPS)
w Złocieńcu, plac 650-lecia 1.

piątek, 01 grudnia 2017 13:41

Zarządzenie nr 2/2017 MGOPS

Zarządzenie nr 2/ 2017 MGOPS Kierownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu z dnia 22.11.2017r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz aktywnej integracji i reintegracji zawodowej i społecznej w ramach realizacji projektu pn. ,,Druga szansa na przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.1Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej; Umowa nr RPZP.07.01.00-32-K718/17-00 RPPK.08.01.00 realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Złocieńcu w okresie od 16 listopada 2017 r. do 31 grudnia 2020 r.

Informacja dot. zakończenia naboru

na stanowisko PSYCHOLOGA

Procedura naboru  została zakończona bez rozstrzygnięcia w związku brakiem ofert.

fundusze

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złocieńcu
zaprasza
Osoby, które chciałyby uczestniczyć
w Projekcie „DRUGA SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ”
- aktywizującego społecznie i zawodowo-

do pobierania i składania ankiet

w dniach od 16 do 24 listopada 2017 roku
w godzinach od 8.00- 15.00
ul. Plac 650 Lecia 1, II piętro, Pracownicy Socjalni
www.mgops.zlocieniec.pl

Informacji dotyczących planowanych działań udziela Barbara Głowacka - pokój 223 tel. 943671248
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

czwartek, 16 listopada 2017 08:13

Nabór na stanowisko psychologa

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu
ogłasza nabór na stanowisko
PSYCHOLOGA

Forma zatrudnienia :
Umowa zlecenie w wymiarze 25 godzin miesięcznie w okresie od 1 grudnia 2017 do 31 grudnia 2018 roku.
Harmonogram zajęć będzie ustalony z wybranym oferentem. Przewidywane wynagrodzenie do 80 zł brutto za godzinę (1 godzina – 60 minut)