logo1

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W ZŁOCIEŃCU

logo bip

Informacje dotyczące koronawirusa SARS-CoV-2
znajdują się na stronie internetowej
http://wsse.szczecin.pl

Ponadto informujemy, że uruchomiono infolinię
Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącą koronawirusa SARS-CoV-2, 
czynną przez całą dobę, 7 dni w tygodniu - pod numerem 800 190 590.

Infolinia ma charakter edukacyjno - informacyjny.

Administrator

Administrator

piątek, 19 października 2018 11:45

Informacja

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złocieńcu
- Sekcja Świadczeń Rodzinnych, Świadczeń Wychowawczych i Funduszu Alimentacyjnego

informuje, iż w dniu 26.10.2018r.

nastąpi druga tura wypłat świadczeń wychowawczych dla świadczeniobiorców,
którzy złożyli wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego do 31.08.2018r. oraz świadczeń „Dobry start”.

wtorek, 09 października 2018 11:48

Informacja

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złocieńcu - Sekcja Świadczeń Rodzinnych, Świadczeń Wychowawczych i Funduszu Alimentacyjnego informuje, iż od nowego okresu świadczeniowego ulega zmianie data wypłaty świadczeń.

Świadczenia wychowawcze i świadczenia alimentacyjne

od miesiąca października 2018r. będą wypłacane 15-go dnia każdego miesiąca.

Świadczenia rodzinne od miesiąca listopada 2018r. będą wypłacane 15-go dnia każdego miesiąca.

poniedziałek, 01 października 2018 14:25

Życzenia

Z okazji Dnia Seniora

składamy wszystkim Seniorom życzenia wielu lat życia ,aby upłynęły one w szczęściu i miłości.

Z wyrazami szacunku
Kierownik oraz pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu

piątek, 28 września 2018 08:44

Zmiany kryteriów dochodowych

Z uwagi na zmianę obowiązujących w pomocy społecznej kryteriów dochodowych od 1 października 2018r zmianie ulegnie wysokość świadczeń - zasiłku stałego i zasiłku okresowego otrzymywanych na podstawie wcześniej wydanych decyzji. Od 1 października 2018 r kryterium dla osoby:
- samotnie gospodarującej - 701 zł z dotychczasowego 634 zł,
- dla osoby w rodzinie - 528 zł z dotychczasowego 514 zł. Wysokość obowiązującego kryterium dochodowego wpływa na uprawnienia i wysokość świadczeń z pomocy społecznej.

Zmiana obowiązujących kryteriów dochodowych wpłynie również na inne formy pomocy w tym usługi opiekuńcze, pobyty w Domach pomocy społecznej, Ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych. Wiąże się to również z ponoszoną odpłatnością za te formy pomocy.
W związku z powyższym od 1 października 2018r dokonywana będzie analiza uprawnień do otrzymywanych świadczeń i dokonywane będą zmiany wysokości świadczeń i odpłatności z uwzględnieniem nowych obowiązujących kryteriów do w/wym. form pomocy.
Wydawane w sprawie świadczeń decyzje administracyjne uwzględniać będą nowe, obowiązujące od 1 października 2018r kryteria dochodowe i odpowiednio prawidłowe wysokości świadczeń i kwoty wnoszonych zobowiązań .

Kierownik MGOPS
Grażyna Buczek

piątek, 28 września 2018 08:37

Żarówka dla seniora

Szanowna/y Pani/Pan
Senior 90+

W ramach akcji „Żarówka dla seniora” zorganizowanej wspólnie przez Burmistrza Złocieńca Pana Krzysztofa Zacharzewskiego i pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu we współpracy z firmą ALLEDO Sp. z o.o. i Philips Lighting odwiedzimy Panią /Pana w domu w poniedziałek tj. 1 października 2018 r. w godzinach 9,00 – 13,00.
Z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych odwiedzimy seniorów mieszkających w mieście, w następnej kolejności seniorów z terenu wiejskiego.
Każdy senior, mieszkający w Gminie Złocieniec, który ukończył 90 lat zostanie zaopatrzony w żarówki energooszczędne typu Led, które przekażemy w czasie wizyty (jeśli będzie potrzeba zamontujemy). Bardzo prosimy o obecność w domu we wskazanym dniu i czasie.

z pozdrowieniami - organizatorzy akcji
Burmistrz Złocieńca i pracownicy
Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Złocieńcu

piątek, 28 września 2018 09:53

"Z kompasem wprost ku karierze ..."

„Z KOMPASEM WPROST KU KARIERZE –
program na rzecz aktywizacji zawodowej osób biernych zawodowo w wieku powyżej 30 lat i więcej z województwa zachodniopomorskiego”.
SZANSA NA ZDOBYCIE NOWYCH KWALIFIKACJI I PRACY

Ten projekt jest dla Ciebie, jeżeli:

 • nie masz pracy i nie jesteś zarejestrowany w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna;
 • masz 30 lat i więcej;
 • mieszkasz na terenie Specjalnej Strefy Włączenia w województwie zachodniopomorskim;
 • jesteś w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (masz więcej niż 50 lat lub jesteś kobietą, osobą niepełnosprawną, osobą o niskich kwalifikacjach).
piątek, 14 września 2018 14:40

Wypłata świadczenia "Dobry start"

 

Wypłata świadczenia "Dobry start"

18 września 2018

piątek, 07 września 2018 07:59

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

zg. z art. 13 i 14 RODO

Administrator Danych Osobowych (ADO)

Miejsce przetwarzania

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodeka Pomocy Społecznej w Złocieńcu
Plac 650 Lecia, 78-520 Złocieniec
tel. 94 367 12 48; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.mgops.zlocieniec.pl

Inspektor Ochrony Danych

Tel. 94 367 12 48
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu realizacji zadań ustawowych realizowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złocieńcu na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np.

-ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
-ustawy o pracownikach samorządowych,
-ustawy o pomocy społecznej,
-ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
-ustawy o świadczeniach rodzinnych,
-ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
-ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
-ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
-ustawy oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków  publicznych,
-ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
-ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
-ustawy o systemie oświaty,
-ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem",
-ustawy o dodatkach mieszkaniowych,
-ustawy Prawo energetyczne oraz innych ustaw.

Ośrodek przetwarza dane osobowe, co do których istnieje obowiązek prawny ich podania w zakresie zwykłych i szczególnych danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, lub art. 9 ust. 2 lit. b, RODO.

Jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może spowodować pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Artykuł 6

Artykuł 9

Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych RODO

Planowany okres przechowywania danych

 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z terminami określonymi w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt tj. odpowiednio od 5 do 25 lat.

Kategorie przetwarzanych danych

 • imię i nazwisko

 • nr PESEL

 • telefon komórkowy, adres e-mail

 • dane adresowe

 • dane bankowe

 • dane szczególne (w zakresie stanu zdrowia)

Twoje prawa

 

Masz prawo do:

 • dobrowolności podania swoich danych osobowych

 • dostępu do swoich danych i ich sprostowania, ograniczenia lub usunięcia

 • wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych

 • przenosić swoje dane do innego administratora

 • cofnąć w dowolnym momencie wyrażoną zgodę

 • wnieść skargę do organu nadzorczego w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO

W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe.

W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

Dostęp do danych

 • dane są dostępne w siedzibie ADO

 • istnieje możliwość uzyskania kopii danych

Udostępnianie danych innym podmiotom

UDOSTĘPNIAMY pozyskane dane osobowe innym podmiotom tylko w uzasadnionych przypadkach, na podstawie i w granicach prawa.

Przekazywanie danych do państw trzecich

NIE PRZEKAZUJEMY danych osobowych do państw trzecich.

Powierzanie przetwarzania danych

Gdybyśmy mieli powierzyć Twoje dane osobowe to tylko na podstawie

UMOWY POWIERZENIA.

Profilowanie

Osoba, której dane dotyczą, NIE PODLEGA profilowaniu.

Słowniczek:

1/ RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27.04.2016, które reguluje ochronę danych osobowych osób fizycznych w ramach Unii Europejskiej. Rozporządzanie obowiązuje od 25 maja 2018 roku.

2/ DANE OSOBOWE – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Danymi są np. nazwisko, adres, telefon, e-mail, dane bankowe.

3/ PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH – zestaw operacji wykonanych na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takich jak:

zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

4/ ORGAN NADZORCZY – właściwym urzędem ds. nadzoru nad ochroną danych do 25.05.2018 jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Z dniem wejścia w życie ustawy Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych staje się Urzędem Ochrony Danych Osobowych.

5/ PROFILOWANIE – forma zautomatyzowanego przetwarzania danych polegająca na selekcji osób np. pod względem jego preferencji, zainteresowań, zachowań, lokalizacji.

piątek, 03 sierpnia 2018 08:52

Ogłoszenie

Ze względu na wysokie temperatury
w dniach, w których temperatura przekraczy 30OC

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
będzie czynny do godz. 13.00

Za utrudnienia przepraszamy

czwartek, 02 sierpnia 2018 10:14

Informacja

UWAGA!
Zbiórka dzieci wyjeżdżających na kolonie do Białego Dunajca

W DNIU 18.08.2018r. O GODZ. 16.10
PRZY DWORCU PKP
powrót
W DNIU 28.08.2018r. O GODZ. 11.28
DWORZEC PKP