logo1

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W ZŁOCIEŃCU

logo bip

Informacje dotyczące koronawirusa SARS-CoV-2
znajdują się na stronie internetowej
http://wsse.szczecin.pl

Ponadto informujemy, że uruchomiono infolinię
Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącą koronawirusa SARS-CoV-2, 
czynną przez całą dobę, 7 dni w tygodniu - pod numerem 800 190 590.

Infolinia ma charakter edukacyjno - informacyjny.

Administrator

Administrator

piątek, 21 grudnia 2018 09:38

Życzenia 2018

zyczenia 2018

piątek, 21 grudnia 2018 09:36

Informacja

24 grudnia 2018 r.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złocieńcu

czynny będzie do godz. 12.00

środa, 12 grudnia 2018 07:13

Ważna informacja

W związku z okresem zimowym
od dnia 1 listopada 2018 r.
oddana została do dyspozycji wszystkich osób potrzebujących

całodobowa, bezpłatna infolinia

o numerze 800 170 010 oraz z telefonu komórkowego 696 031 168

piątek, 14 grudnia 2018 14:34

Klauzula informacyjna - RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Złocieńcu, plac 650 Lecia 1, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,  tel. 94 36 71248. 

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze,
b) realizacji umów,
c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji w/w celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa i wewnętrzne regulacje dotyczące archiwizowania danych obowiązujące w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koszalinie.

Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:
- podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
- podmiotom, które przetwarzają dane osobowe na zlecenie administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, m.in. podmiot realizujący obsługę kasową, firmy świadczące usługi w zakresie oprogramowania.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: - przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę, - przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Zgoda ma charakter dobrowolny, ale może być niezbędna dla skorzystania/realizacji z uprawnienia dla którego została udzielona, bez której to zgody zamierzony przez uprawnionego cel przetwarzania danych nie będzie mógł być zrealizowany.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

W trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania. Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złocieńcu:
- adres korespondencyjny: Plac 650 Lecia 1
- adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

wtorek, 27 listopada 2018 11:04

Informacja

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złocieńcu
- Sekcja Świadczeń Rodzinnych, Świadczeń Wychowawczych i Funduszu Alimentacyjnego
informuje, iż w dniu 30.11.2018r. oraz 5.12.2018r. nastąpi
wypłata świadczenia „Dobry start”.

wtorek, 20 listopada 2018 14:03

Życzenia

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, proszę przyjąć życzenia podtrzymywania niezachwianej pewnosci, iż przyjacielska i wyciagnięta w stronę ubogiego i cierpiącego czlowieka dloń jest zawsze świadectwem mądrości i milości.

Niech nie zabraknie Wam siły i motywacji do pełnienia wśród mieszkanców Gminy tej niezwykle szlachetnej i i bardzo potrzebnej słuzby.

Dziękując za tę szczególną pracę, życzymy wytrwalości i radości z niesienia pomocy innym oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Kierownik oraz Pracownicy
Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu.

piątek, 16 listopada 2018 13:57

Informacja

INFORMACJA
dla klientów pomocy społecznej pobierających świadczenia
w kasie Banku PKO BP.

W sytuacji, gdy dowód osobisty utracił ważność, a klient nie posiada dodatkowego ważnego dokumentu, na którym jest zdjęcie klienta oraz numer PESEL (prawo jazdy lub paszport), wówczas Bank nie może dokonać wypłaty.
W przypadku, gdy klient posiada dodatkowy ważny dokument oraz potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie nowego dowodu osobistego, wówczas Bank dokona wypłaty.

wtorek, 06 listopada 2018 10:18

Podwyższenie kwot zasiłków

Sekcja Świadczeń Rodzinnych, Świadczeń Wychowawczych i Funduszu Alimentacyjnego informuje, iż od nowego okresu świadczeniowego, tj. od 1 listopada 2018r. ulegają podwyższeniu kwoty:

- zasiłku pielęgnacyjnego - z kwoty 153,00 zł do kwoty 184,42 zł miesięcznie,
- zasiłku dla opiekuna - z kwoty 520,00 zł do kwoty 620,00 zł miesięcznie,
- specjalnego zasiłku dla opiekuna - z kwoty 520,00 zł do kwoty 620,00 zł miesięcznie.
Wypłata świadczeń od miesiąca listopada 2018r. 15-go dnia każdego miesiąca.

piątek, 02 listopada 2018 08:05

Informacja

15 listopada 2018 r.

wypłata wszystkich
świadczeń rodzinnych

piątek, 02 listopada 2018 08:03

Informacja

14 listopada 2018 r.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

będzie nieczynny

z powodu szkolenia