logo1

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W ZŁOCIEŃCU

logo bip

Administrator

Administrator

czwartek, 22 sierpnia 2019 07:02

Zachodniopomorska Karta Seniora

Wsparciem Zachodniopomorskiej Karty Seniora objęte są osoby starsze zamieszkałe na terenie województwa zachodniopomorskiego.
Karta umożliwia korzystanie, na preferencyjnych warunkach, z katalogu ofert: kultury, edukacji, rekreacji, transportu i innych usług oferowanych przez partnerów Programu.
O Zachodniopomorską Kartę Seniora mogą ubiegać się osoby, które ukończyły 60 lat. Karty wydawane są bezpłatnie.
Dodatkowe informacje dostępne są w Regulaminie wydawania i użytkowania Zachodniopomorskiej Karty Seniora na stronie www.rodzina.wzp.pl

piątek, 10 maja 2019 10:38

Klauzula - MILCZĄCE ZAŁATWIENIE SPRAWY

Informuje się Pana/Panią zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o  ochronie danych) zwane w dalszej części RODO, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest: Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Z inspektorem ochrony danych w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej można skontaktować się pod nr telefonu 94 367 12 48 poprzez e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w związku z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu realizacji zadań w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.).
 4. Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pana/Pani danych, w tym państwa trzecie, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji postępowania prowadzonego przez organ oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 6. Na zasadach określonych w RODO posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprosto­wania lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarza­nie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.
 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości realizacji zadania, o które wnosi wnioskodawca.
 9. Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.
 10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W dniu 8 marca 2019 r. o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Złocieńcu odbyło się pierwsze posiedzenie zespołu interdyscyplinarnego w gminie Złocieniec, zwołanego przez Burmistrza Złocieńca celem dokonania wyboru przewodniczącego zespołu i wiceprzewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego w gminie Złocieniec.

Na podstawie art. 9 b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz.U. z 2015 r. poz. 1390 ) zespół interdyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań n/w podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:

 1. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;

 2. podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;

 3. inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;

 4. rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym;

 5. inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

wtorek, 02 kwietnia 2019 08:27

Światowy Dzień Zdrowia 2019

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu
zaprasza do

złożenia ofert na usługi specjalistyczne - fizjoterapeutyczne

dla jednej osoby dorosłej z terenu gminy Złocieniec, w ilości od dwóch do trzech godzin
w tygodniu, od poniedziałku do piątku.
Wykonywanie usług opiekuńczych specjalistycznych - fizjoterapeutycznych
przewidziane jest od 1 kwietnia 2019 r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złocieńcu

poszukuje kandydatów na opiekunów prawnych

dla osób ubezwłasnowolnionych oraz rodziny wspierające.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z kierownikiem Ośrodka pokój 208

w czwartki godz.10.-15.00.

Kierownik MGOPS w Złocieńcu
Grażyna Buczek

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu informuje, że trwa nabór osób chętnych do udziału w programie korekcyjno – edukacyjnym organizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim.

Program adresowany jest do osób, które stosują przemoc nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnimi lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny. Skierowany jest również do osób, które w związku ze stosowaniem przemocy w rodzinie zostały zobowiązane przez sąd do uczestnictwa w programie, osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, którym sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, osób będących sprawcami przemocy w rodzinie, które uczestniczą w terapii uzależnienia od alkoholu lub narkotyków.

Naczelnym celem działań korekcyjno – edukacyjnych jest zmiana zachowań i postaw osób stosujących przemoc w rodzinie i zwiększenie zdolności do samokontroli agresywnych zachowań.

Zainteresowane osoby mogą zgłaszać chęć udziału w programie za pośrednictwem Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu ul. Plac 650-lecia 1, tel. 94 36 71 248 u pracownika socjalnego danego rejonu.

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu informuje, iż z dniem 31 grudnia 2018 r. utraciła moc uchwała nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. z 2015r. poz. 821 oraz z 2017r. poz. 1138).

Z dniem 1 stycznia 2019r. weszła w życie uchwała nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018r. poz. 1007).

Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji.

Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzielaniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

piątek, 25 stycznia 2019 10:55

OGŁOSZENIE - bezpłatna infolinia

W związku z okresem zimowym od dnia 1 listopada 2018r. jest oddana do dyspozycji wszystkich osób potrzebujących całodobowa, bezpłatna infolinia o numerze 800-170-010 oraz z telefonu komórkowego 696-031-168.

W okresie zimowym często zagrożone jest zdrowie i życie.

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu apeluje do mieszkańców gminy Złocieniec o szczególną wrażliwość i troskę o tych, którzy nie są w stanie samodzielnie zapewnić sobie odpowiednich warunków do przetrwania okresu zimowego.
Szczególnej uwagi z naszej strony wymagają osoby starsze, samotne, niepełnosprawne, bezdomne.

Proszę o informowanie o w/w sytuacjach pracowników socjalnych w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złocieńcu przy ul. Plac 650-lecia 1 – od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00, telefon 94 36 71 248 i 94 36 72 767.

Osoby potrzebujące pomocy prosimy o zgłaszanie się do naszej instytucji.

Kierownik MGOPS w Złocieńcu
Grażyna Buczek

czwartek, 24 stycznia 2019 07:03

Ogłoszenie -Stowarzyszenie Semafor