logo1

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W ZŁOCIEŃCU

logo bip

Informacje dotyczące koronawirusa SARS-CoV-2
znajdują się na stronie internetowej
http://wsse.szczecin.pl

Ponadto informujemy, że uruchomiono infolinię
Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącą koronawirusa SARS-CoV-2, 
czynną przez całą dobę, 7 dni w tygodniu - pod numerem 800 190 590.

Infolinia ma charakter edukacyjno - informacyjny.

Administrator

Administrator

wtorek, 02 kwietnia 2019 08:27

Światowy Dzień Zdrowia 2019

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu
zaprasza do

złożenia ofert na usługi specjalistyczne - fizjoterapeutyczne

dla jednej osoby dorosłej z terenu gminy Złocieniec, w ilości od dwóch do trzech godzin
w tygodniu, od poniedziałku do piątku.
Wykonywanie usług opiekuńczych specjalistycznych - fizjoterapeutycznych
przewidziane jest od 1 kwietnia 2019 r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złocieńcu

poszukuje kandydatów na opiekunów prawnych

dla osób ubezwłasnowolnionych oraz rodziny wspierające.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z kierownikiem Ośrodka pokój 208

w czwartki godz.10.-15.00.

Kierownik MGOPS w Złocieńcu
Grażyna Buczek

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu informuje, że trwa nabór osób chętnych do udziału w programie korekcyjno – edukacyjnym organizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim.

Program adresowany jest do osób, które stosują przemoc nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnimi lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny. Skierowany jest również do osób, które w związku ze stosowaniem przemocy w rodzinie zostały zobowiązane przez sąd do uczestnictwa w programie, osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, którym sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, osób będących sprawcami przemocy w rodzinie, które uczestniczą w terapii uzależnienia od alkoholu lub narkotyków.

Naczelnym celem działań korekcyjno – edukacyjnych jest zmiana zachowań i postaw osób stosujących przemoc w rodzinie i zwiększenie zdolności do samokontroli agresywnych zachowań.

Zainteresowane osoby mogą zgłaszać chęć udziału w programie za pośrednictwem Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu ul. Plac 650-lecia 1, tel. 94 36 71 248 u pracownika socjalnego danego rejonu.

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu informuje, iż z dniem 31 grudnia 2018 r. utraciła moc uchwała nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. z 2015r. poz. 821 oraz z 2017r. poz. 1138).

Z dniem 1 stycznia 2019r. weszła w życie uchwała nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018r. poz. 1007).

Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji.

Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzielaniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

piątek, 25 stycznia 2019 10:55

OGŁOSZENIE - bezpłatna infolinia

W związku z okresem zimowym od dnia 1 listopada 2018r. jest oddana do dyspozycji wszystkich osób potrzebujących całodobowa, bezpłatna infolinia o numerze 800-170-010 oraz z telefonu komórkowego 696-031-168.

W okresie zimowym często zagrożone jest zdrowie i życie.

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu apeluje do mieszkańców gminy Złocieniec o szczególną wrażliwość i troskę o tych, którzy nie są w stanie samodzielnie zapewnić sobie odpowiednich warunków do przetrwania okresu zimowego.
Szczególnej uwagi z naszej strony wymagają osoby starsze, samotne, niepełnosprawne, bezdomne.

Proszę o informowanie o w/w sytuacjach pracowników socjalnych w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złocieńcu przy ul. Plac 650-lecia 1 – od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00, telefon 94 36 71 248 i 94 36 72 767.

Osoby potrzebujące pomocy prosimy o zgłaszanie się do naszej instytucji.

Kierownik MGOPS w Złocieńcu
Grażyna Buczek

czwartek, 24 stycznia 2019 07:03

Ogłoszenie -Stowarzyszenie Semafor

czwartek, 24 stycznia 2019 07:53

Usługi opiekuńcze

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.
Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Jak uzyskać pomoc?
Całość postępowania w zakresie przyznania pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania prowadzona jest przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim.
Wniosek o udzielenie pomocy może zostać złożony osobiście przez osobę zainteresowaną, listownie, telefonicznie lub przez inne osoby i instytucje w imieniu osoby zainteresowanej.
Pomoc przyznawana jest na podstawie wywiadu środowiskowego, w którym pracownik socjalny opisuje całość sytuacji rodzinnej, zdrowotnej, mieszkaniowej i dochodowej osoby zainteresowanej.
Dokumentami potwierdzającymi sytuację życiową są m. in. odcinki renty/emerytury lub inne dokumenty określające wysokość dochodu rodziny, rachunki potwierdzające regulowanie opłat mieszkaniowych, wypisy ze szpitala, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub niezdolności do pracy itp.
Ponadto w przypadku ubiegania się o pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych należy przedstawić zaświadczenie lekarskie o konieczności świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych.
Ośrodek Pomocy Społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia.

Zakres czynności:
- uzależniony jest od indywidualnych potrzeb podopiecznego,
- dostosowany do możliwości podopiecznego,
- oraz uzgodniony z podopiecznym.
Realizacja przyznanych świadczeń – rodzaj, forma i rozmiar świadczonej pomocy dostosowane są nie tylko do okoliczności uzasadniających przyznanie pomocy, ale także do celów i możliwości pomocy społecznej.
W zależności od wolnych roboczogodzin opiekunek, nowe środowisko może być objęte w sytuacji kiedy jeden z podopiecznych zrezygnuje z pomocy usługowej, albo zostanie przeniesiony do placówki całodobowej opieki, albo zgonu.

Zasady odpłatności
Dokładne zasady odpłatności określa uchwała nr XXXIII/284/2017 Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złocieńcu.

pdfWniosek o usługi opiekuńcze 

 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze przeznaczone są dla osób z zaburzeniami psychicznymi, czyli osób chorych psychicznie (wykazujących zaburzenia psychotyczne), upośledzonych umysłowo oraz wykazujących inne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, a osoba ta wymaga świadczeń zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym lub społecznym.

Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze świadczone są w miejscu zamieszkania chorego przez wykwalifikowany personel. Działania terapeutyczne w środowisku mają doprowadzić do zminimalizowania skutków niepełnosprawności w sferze zdrowia psychicznego, poprawę jakości życia, nabycia umiejętności społecznego funkcjonowania w środowisku rodzinno - społecznym.
Odpłatność za specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi ustala się na wniosek osoby zainteresowanej lub jej opiekuna, w zależności od posiadanego dochodu na osobę w rodzinie. Minimalny poziom dochodu, od którego jest obliczana odpłatność, odpowiada aktualnie obowiązującemu kryterium dochodowemu osoby samotnie gospodarującej, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
Rodzaje specjalistycznych usług opiekuńczych:
1. Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym:
a) kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych w szczególności takich jak:
◦ samoobsługa, zwłaszcza wykonywanie czynności gospodarczych i porządkowych, w tym umiejętności utrzymania i prowadzenia domu,
◦ dbałość o higienę i wygląd,
◦ utrzymanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami, w miejscu nauki i pracy oraz ze społecznością lokalną,
◦ wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego,
◦ korzystanie z usług różnych instytucji,
b) interwencje i pomoc w życiu rodzinie, w tym:
◦ pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych - poradnictwo specjalistyczne, interwencje kryzysowe, wsparcie psychologiczne, rozmowy terapeutyczne,
◦ ułatwienie dostępu do edukacji i kultury,
◦ doradztwo, koordynacja działań innych służb na rzecz rodziny, której członkiem jest osoba uzyskująca pomoc w formie specjalistycznych usług,
◦ kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi,
◦ współpraca z rodziną, - kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby chorującej, niepełnosprawnej,
c) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, w tym:
◦ w uzyskaniu świadczeń socjalnych, emerytalno – rentowych,
◦ w wypełnianiu dokumentów urzędowych,
d) wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, w tym zwłaszcza:
◦ w szukaniu informacji o pracy, pomoc w znalezieniu zatrudnienia lub alternatywnego zajęcia, w szczególności uczestnictwo w zajęciach warsztatów terapii zajęciowej, zakładach aktywności zawodowej, środowiskowych domach samopomocy, centrach i klubach integracji społecznej, klubach pracy,
◦ w kompletowaniu dokumentów potrzebnych do zatrudnienia,
◦ w przygotowaniu do rozmowy z pracodawcą, wspieranie i asystowanie w kontaktach pracodawcą,
◦ w rozwiązywaniu problemów psychicznych wynikających z pracy lub jej braku,
e) pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi, w tym:
◦ nauka planowania budżetu, asystowanie przy ponoszeniu wydatków,
◦ pomoc w uzyskaniu ulg w opłatach,
◦ zwiększanie umiejętności gospodarowania własnym budżetem oraz usamodzielnienie finansowe.
2. Pielęgnacja - jako wspieranie procesu leczenia, w tym:
a) pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych,
b) uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych,
c) pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece,
d) pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych ich stosowania,
e) w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmiana opatrunków, pomoc w użyciu środków pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych, a także w utrzymaniu higieny,
f) pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia,
g) pomoc w dotarciu do placówek rehabilitacyjnych.
3. Rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.):
a) zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii,
b) współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług.
4. Pomoc mieszkaniowa, w tym:
a) w uzyskaniu mieszkania, negocjowaniu i wnoszeniu opłat,
b) w organizacji drobnych remontów, adaptacji, napraw, likwidacji barier architektonicznych,
c) kształtowanie właściwych relacji osoby uzyskującej pomoc z sąsiadami i gospodarzem domu.
5. Zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535 z późn. zm.).
Powyższe rodzaje specjalistycznych usług opiekuńczych zostały określone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r., poz. 189, poz 1598).
Usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi są finansowane z budżetu państwa. Ośrodek pomocy społecznej (gmina) występuje o środki na ich realizację do Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego.
Warunkiem do wystąpienia o środki do Urzędu Wojewódzkiego jest zapotrzebowanie na ten typ usług, zgłaszane przez zainteresowanych. Niestety OPS nie zawsze uzyskuje wnioskowaną wysokość środków, z związku z tym pomoc w formie specjalistycznych usług będzie w ograniczonym wymiarze, a jeśli wyczerpie środki finansowe na prowadzenie tego typu usług nie będzie w stanie pomóc.

pdfWniosek o usługi opiekuńcze 

 

czwartek, 03 stycznia 2019 14:20

Informacja - Karta Dużej Rodziny

Wraz z początkiem 2019 roku wszedł w życie przepis dający możliwość przyznania Karty Dużej Rodziny tym rodzicom, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie, co najmniej troje dzieci – bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku.
Nowy wzór wniosku oraz oświadczeń można pobrać ze strony:
mgops.zlocieniec.pl zakładka: Formy pomocy-druki - Karta Dużej Rodziny, oraz ze stronie internetowej: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - www.gov.pl/web/rodzina/wniosek-o-przyznanie-karty-dużej-rodziny-lub-wydanie-duplikatu

Pełną informację na temat zasad przyznawania i wydawania KDR można uzyskać w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złocieńcu piętro II pokój nr 201, tel. 94 36712 48 , 94 36727 67 wew.32

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu
zaprasza do

złożenia ofert na usługi specjalistyczne - fizjoterapeutyczne

dla jednej osoby dorosłej z terenu gminy Złocieniec, w ilości od dwóch do trzech godzin
w tygodniu, od poniedziałku do piątku.