logo1

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W ZŁOCIEŃCU

logo bip

Administrator

Administrator

piątek, 07 września 2018 07:59

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

zg. z art. 13 i 14 RODO

Administrator Danych Osobowych (ADO)

Miejsce przetwarzania

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodeka Pomocy Społecznej w Złocieńcu
Plac 650 Lecia, 78-520 Złocieniec
tel. 94 367 12 48; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.mgops.zlocieniec.pl

Inspektor Ochrony Danych

Tel. 94 367 12 48
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu realizacji zadań ustawowych realizowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złocieńcu na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np.

-ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
-ustawy o pracownikach samorządowych,
-ustawy o pomocy społecznej,
-ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
-ustawy o świadczeniach rodzinnych,
-ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
-ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
-ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
-ustawy oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków  publicznych,
-ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
-ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
-ustawy o systemie oświaty,
-ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem",
-ustawy o dodatkach mieszkaniowych,
-ustawy Prawo energetyczne oraz innych ustaw.

Ośrodek przetwarza dane osobowe, co do których istnieje obowiązek prawny ich podania w zakresie zwykłych i szczególnych danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, lub art. 9 ust. 2 lit. b, RODO.

Jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może spowodować pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Artykuł 6

Artykuł 9

Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych RODO

Planowany okres przechowywania danych

 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z terminami określonymi w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt tj. odpowiednio od 5 do 25 lat.

Kategorie przetwarzanych danych

 • imię i nazwisko

 • nr PESEL

 • telefon komórkowy, adres e-mail

 • dane adresowe

 • dane bankowe

 • dane szczególne (w zakresie stanu zdrowia)

Twoje prawa

 

Masz prawo do:

 • dobrowolności podania swoich danych osobowych

 • dostępu do swoich danych i ich sprostowania, ograniczenia lub usunięcia

 • wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych

 • przenosić swoje dane do innego administratora

 • cofnąć w dowolnym momencie wyrażoną zgodę

 • wnieść skargę do organu nadzorczego w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO

W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe.

W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

Dostęp do danych

 • dane są dostępne w siedzibie ADO

 • istnieje możliwość uzyskania kopii danych

Udostępnianie danych innym podmiotom

UDOSTĘPNIAMY pozyskane dane osobowe innym podmiotom tylko w uzasadnionych przypadkach, na podstawie i w granicach prawa.

Przekazywanie danych do państw trzecich

NIE PRZEKAZUJEMY danych osobowych do państw trzecich.

Powierzanie przetwarzania danych

Gdybyśmy mieli powierzyć Twoje dane osobowe to tylko na podstawie

UMOWY POWIERZENIA.

Profilowanie

Osoba, której dane dotyczą, NIE PODLEGA profilowaniu.

Słowniczek:

1/ RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27.04.2016, które reguluje ochronę danych osobowych osób fizycznych w ramach Unii Europejskiej. Rozporządzanie obowiązuje od 25 maja 2018 roku.

2/ DANE OSOBOWE – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Danymi są np. nazwisko, adres, telefon, e-mail, dane bankowe.

3/ PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH – zestaw operacji wykonanych na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takich jak:

zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

4/ ORGAN NADZORCZY – właściwym urzędem ds. nadzoru nad ochroną danych do 25.05.2018 jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Z dniem wejścia w życie ustawy Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych staje się Urzędem Ochrony Danych Osobowych.

5/ PROFILOWANIE – forma zautomatyzowanego przetwarzania danych polegająca na selekcji osób np. pod względem jego preferencji, zainteresowań, zachowań, lokalizacji.

piątek, 03 sierpnia 2018 08:52

Ogłoszenie

Ze względu na wysokie temperatury
w dniach, w których temperatura przekraczy 30OC

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
będzie czynny do godz. 13.00

Za utrudnienia przepraszamy

czwartek, 02 sierpnia 2018 10:14

Informacja

UWAGA!
Zbiórka dzieci wyjeżdżających na kolonie do Białego Dunajca

W DNIU 18.08.2018r. O GODZ. 16.10
PRZY DWORCU PKP
powrót
W DNIU 28.08.2018r. O GODZ. 11.28
DWORZEC PKP

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złocieńcu w oparciu o art.29 ust.1,2 i art.30 ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2018r. poz.998 z późn.zm.) zaprasza do współpracy osoby i rodziny zainteresowane wsparciem rodzin przeżywających trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci. Pomoc i wspieranie tych rodzin wyrażać się będzie przyjęciem na siebie roli RODZINY WSPIERAJĄCEJ.
Zadaniem rodziny wspierającej nie jest wyręczanie, lecz aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinach tego wymagających. Formy pomocy mogą być bardzo różne, uzależnione od potrzeb oraz współpracy między zainteresowanymi. Dotyczyć one mogą: wskazówek dotyczących sprawowania opieki i wychowania dzieci, kształtowania i wypełniania podstawowych ról społecznych, organizacji czasu rodziny, pomocy w nauce, racjonalnego prowadzenia budżetu domowego oraz prowadzenia gospodarstwa domowego.

piątek, 27 lipca 2018 10:02

Zmiana rejonów opiekuńczych

 

Od 1 sierpnia 2018 Zarządzeniem nr 15/2018

Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu

następuje zmiana rejonów opiekuńczych pracowników socjalnych

czwartek, 26 lipca 2018 15:37

Informacja

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złocieńcu

– Sekcja Świadczeń Rodzinnych informuje,

iż wypłata świadczeń „Dobry start” dla wniosków złożonych elektronicznie

do dnia 25.07.2018r. nastąpi w dniu 26.07.2018r.

na wskazane przez wnioskodawców rachunki bankowe.

Od dnia 1 września 2018r. do 15 września 2018r. można składać wnioski o przyznanie świadczenia pomocy materialnej dla uczniów na rok 2018/2019
Pomoc ta jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych.
Miesięczna wysokość dochodu na jedną osobę w rodzinie uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne wynosi 514 zł netto.
Jednocześnie informujemy, że w/w pomoc będzie rozpatrywana i przyznawana w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złocieńcu pokój nr 201

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
Druki wniosków można pobierać po 15 sierpnia 2018r. w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złocieńcu pok. nr 201

piątek, 29 czerwca 2018 06:23

Informacja

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złocieńcu – Sekcja Świadczeń Rodzinnych informuje, iż wnioski na świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2018/2019 można składać:
- drogą elektroniczną od 1 lipca 2018r.
- drogą papierową od 1 sierpnia 2018r.
Druki wniosków będą dostępne w pokoju 216.

wtorek, 26 czerwca 2018 06:23

Wakacje z Muszkieterami

Nasi podopieczni skorzystają z bezpłatnych kolonii, dzięki 3. edycji charytatywnej akcji „Wakacje z Muszkieterami”. Pomysłodawcą letniego wypoczynku jest Fundacja Muszkieterów wspierana przez właścicieli sklepów Intermarche i Bricomarche. Łącznie w akcji weźmie udział 750 dzieci z całej Polski! Ambasadorką „Wakacji z Muszkieterami” jest medalistka olimpijska, Sylwia Gruchała, a honorowy patronat objął Rzecznik Praw Dziecka.
Więcej informacji: www.facebook.com/FundacjaMuszkieterow

czwartek, 14 czerwca 2018 10:46

Rusza świadczenie "Dobry start"

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z dnia 1 czerwca 2018 r., poz. 1061) – określa szczegółowe warunki realizacji rządowego programu „Dobry start”.

Świadczenie „Dobry start” to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają wsparcie bez względu na dochód. Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia.