logo1

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W ZŁOCIEŃCU

logo bip

Administrator

Administrator

czwartek, 24 stycznia 2019 07:53

Usługi opiekuńcze

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.
Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Jak uzyskać pomoc?
Całość postępowania w zakresie przyznania pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania prowadzona jest przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim.
Wniosek o udzielenie pomocy może zostać złożony osobiście przez osobę zainteresowaną, listownie, telefonicznie lub przez inne osoby i instytucje w imieniu osoby zainteresowanej.
Pomoc przyznawana jest na podstawie wywiadu środowiskowego, w którym pracownik socjalny opisuje całość sytuacji rodzinnej, zdrowotnej, mieszkaniowej i dochodowej osoby zainteresowanej.
Dokumentami potwierdzającymi sytuację życiową są m. in. odcinki renty/emerytury lub inne dokumenty określające wysokość dochodu rodziny, rachunki potwierdzające regulowanie opłat mieszkaniowych, wypisy ze szpitala, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub niezdolności do pracy itp.
Ponadto w przypadku ubiegania się o pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych należy przedstawić zaświadczenie lekarskie o konieczności świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych.
Ośrodek Pomocy Społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia.

Zakres czynności:
- uzależniony jest od indywidualnych potrzeb podopiecznego,
- dostosowany do możliwości podopiecznego,
- oraz uzgodniony z podopiecznym.
Realizacja przyznanych świadczeń – rodzaj, forma i rozmiar świadczonej pomocy dostosowane są nie tylko do okoliczności uzasadniających przyznanie pomocy, ale także do celów i możliwości pomocy społecznej.
W zależności od wolnych roboczogodzin opiekunek, nowe środowisko może być objęte w sytuacji kiedy jeden z podopiecznych zrezygnuje z pomocy usługowej, albo zostanie przeniesiony do placówki całodobowej opieki, albo zgonu.

Zasady odpłatności
Dokładne zasady odpłatności określa uchwała nr XXXIII/284/2017 Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złocieńcu.

pdfWniosek o usługi opiekuńcze 

 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze przeznaczone są dla osób z zaburzeniami psychicznymi, czyli osób chorych psychicznie (wykazujących zaburzenia psychotyczne), upośledzonych umysłowo oraz wykazujących inne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, a osoba ta wymaga świadczeń zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym lub społecznym.

Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze świadczone są w miejscu zamieszkania chorego przez wykwalifikowany personel. Działania terapeutyczne w środowisku mają doprowadzić do zminimalizowania skutków niepełnosprawności w sferze zdrowia psychicznego, poprawę jakości życia, nabycia umiejętności społecznego funkcjonowania w środowisku rodzinno - społecznym.
Odpłatność za specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi ustala się na wniosek osoby zainteresowanej lub jej opiekuna, w zależności od posiadanego dochodu na osobę w rodzinie. Minimalny poziom dochodu, od którego jest obliczana odpłatność, odpowiada aktualnie obowiązującemu kryterium dochodowemu osoby samotnie gospodarującej, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
Rodzaje specjalistycznych usług opiekuńczych:
1. Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym:
a) kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych w szczególności takich jak:
◦ samoobsługa, zwłaszcza wykonywanie czynności gospodarczych i porządkowych, w tym umiejętności utrzymania i prowadzenia domu,
◦ dbałość o higienę i wygląd,
◦ utrzymanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami, w miejscu nauki i pracy oraz ze społecznością lokalną,
◦ wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego,
◦ korzystanie z usług różnych instytucji,
b) interwencje i pomoc w życiu rodzinie, w tym:
◦ pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych - poradnictwo specjalistyczne, interwencje kryzysowe, wsparcie psychologiczne, rozmowy terapeutyczne,
◦ ułatwienie dostępu do edukacji i kultury,
◦ doradztwo, koordynacja działań innych służb na rzecz rodziny, której członkiem jest osoba uzyskująca pomoc w formie specjalistycznych usług,
◦ kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi,
◦ współpraca z rodziną, - kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby chorującej, niepełnosprawnej,
c) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, w tym:
◦ w uzyskaniu świadczeń socjalnych, emerytalno – rentowych,
◦ w wypełnianiu dokumentów urzędowych,
d) wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, w tym zwłaszcza:
◦ w szukaniu informacji o pracy, pomoc w znalezieniu zatrudnienia lub alternatywnego zajęcia, w szczególności uczestnictwo w zajęciach warsztatów terapii zajęciowej, zakładach aktywności zawodowej, środowiskowych domach samopomocy, centrach i klubach integracji społecznej, klubach pracy,
◦ w kompletowaniu dokumentów potrzebnych do zatrudnienia,
◦ w przygotowaniu do rozmowy z pracodawcą, wspieranie i asystowanie w kontaktach pracodawcą,
◦ w rozwiązywaniu problemów psychicznych wynikających z pracy lub jej braku,
e) pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi, w tym:
◦ nauka planowania budżetu, asystowanie przy ponoszeniu wydatków,
◦ pomoc w uzyskaniu ulg w opłatach,
◦ zwiększanie umiejętności gospodarowania własnym budżetem oraz usamodzielnienie finansowe.
2. Pielęgnacja - jako wspieranie procesu leczenia, w tym:
a) pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych,
b) uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych,
c) pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece,
d) pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych ich stosowania,
e) w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmiana opatrunków, pomoc w użyciu środków pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych, a także w utrzymaniu higieny,
f) pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia,
g) pomoc w dotarciu do placówek rehabilitacyjnych.
3. Rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.):
a) zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii,
b) współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług.
4. Pomoc mieszkaniowa, w tym:
a) w uzyskaniu mieszkania, negocjowaniu i wnoszeniu opłat,
b) w organizacji drobnych remontów, adaptacji, napraw, likwidacji barier architektonicznych,
c) kształtowanie właściwych relacji osoby uzyskującej pomoc z sąsiadami i gospodarzem domu.
5. Zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535 z późn. zm.).
Powyższe rodzaje specjalistycznych usług opiekuńczych zostały określone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r., poz. 189, poz 1598).
Usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi są finansowane z budżetu państwa. Ośrodek pomocy społecznej (gmina) występuje o środki na ich realizację do Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego.
Warunkiem do wystąpienia o środki do Urzędu Wojewódzkiego jest zapotrzebowanie na ten typ usług, zgłaszane przez zainteresowanych. Niestety OPS nie zawsze uzyskuje wnioskowaną wysokość środków, z związku z tym pomoc w formie specjalistycznych usług będzie w ograniczonym wymiarze, a jeśli wyczerpie środki finansowe na prowadzenie tego typu usług nie będzie w stanie pomóc.

pdfWniosek o usługi opiekuńcze 

 

czwartek, 03 stycznia 2019 14:20

Informacja - Karta Dużej Rodziny

Wraz z początkiem 2019 roku wszedł w życie przepis dający możliwość przyznania Karty Dużej Rodziny tym rodzicom, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie, co najmniej troje dzieci – bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku.
Nowy wzór wniosku oraz oświadczeń można pobrać ze strony:
mgops.zlocieniec.pl zakładka: Formy pomocy-druki - Karta Dużej Rodziny, oraz ze stronie internetowej: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - www.gov.pl/web/rodzina/wniosek-o-przyznanie-karty-dużej-rodziny-lub-wydanie-duplikatu

Pełną informację na temat zasad przyznawania i wydawania KDR można uzyskać w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złocieńcu piętro II pokój nr 201, tel. 94 36712 48 , 94 36727 67 wew.32

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu
zaprasza do

złożenia ofert na usługi specjalistyczne - fizjoterapeutyczne

dla jednej osoby dorosłej z terenu gminy Złocieniec, w ilości od dwóch do trzech godzin
w tygodniu, od poniedziałku do piątku.

piątek, 21 grudnia 2018 09:38

Życzenia 2018

zyczenia 2018

piątek, 21 grudnia 2018 09:36

Informacja

24 grudnia 2018 r.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złocieńcu

czynny będzie do godz. 12.00

środa, 12 grudnia 2018 07:13

Ważna informacja

W związku z okresem zimowym
od dnia 1 listopada 2018 r.
oddana została do dyspozycji wszystkich osób potrzebujących

całodobowa, bezpłatna infolinia

o numerze 800 170 010 oraz z telefonu komórkowego 696 031 168

piątek, 14 grudnia 2018 14:34

Klauzula informacyjna - RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Złocieńcu, plac 650 Lecia 1, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,  tel. 94 36 71248. 

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze,
b) realizacji umów,
c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji w/w celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa i wewnętrzne regulacje dotyczące archiwizowania danych obowiązujące w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koszalinie.

Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:
- podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
- podmiotom, które przetwarzają dane osobowe na zlecenie administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, m.in. podmiot realizujący obsługę kasową, firmy świadczące usługi w zakresie oprogramowania.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: - przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę, - przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Zgoda ma charakter dobrowolny, ale może być niezbędna dla skorzystania/realizacji z uprawnienia dla którego została udzielona, bez której to zgody zamierzony przez uprawnionego cel przetwarzania danych nie będzie mógł być zrealizowany.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

W trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania. Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złocieńcu:
- adres korespondencyjny: Plac 650 Lecia 1
- adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

wtorek, 27 listopada 2018 11:04

Informacja

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złocieńcu
- Sekcja Świadczeń Rodzinnych, Świadczeń Wychowawczych i Funduszu Alimentacyjnego
informuje, iż w dniu 30.11.2018r. oraz 5.12.2018r. nastąpi
wypłata świadczenia „Dobry start”.

wtorek, 20 listopada 2018 14:03

Życzenia

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, proszę przyjąć życzenia podtrzymywania niezachwianej pewnosci, iż przyjacielska i wyciagnięta w stronę ubogiego i cierpiącego czlowieka dloń jest zawsze świadectwem mądrości i milości.

Niech nie zabraknie Wam siły i motywacji do pełnienia wśród mieszkanców Gminy tej niezwykle szlachetnej i i bardzo potrzebnej słuzby.

Dziękując za tę szczególną pracę, życzymy wytrwalości i radości z niesienia pomocy innym oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Kierownik oraz Pracownicy
Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu.

piątek, 16 listopada 2018 13:57

Informacja

INFORMACJA
dla klientów pomocy społecznej pobierających świadczenia
w kasie Banku PKO BP.

W sytuacji, gdy dowód osobisty utracił ważność, a klient nie posiada dodatkowego ważnego dokumentu, na którym jest zdjęcie klienta oraz numer PESEL (prawo jazdy lub paszport), wówczas Bank nie może dokonać wypłaty.
W przypadku, gdy klient posiada dodatkowy ważny dokument oraz potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie nowego dowodu osobistego, wówczas Bank dokona wypłaty.